ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

Environmental Systems and Management

รู้ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ รู้เข้าใจและอภิปรายหลักการพื้นฐานของระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ รู้และวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการจัดลำดับ รู้และพิจารณาใช้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ในการกำหนด รู้และพิจารณาเลือกดัชนีสิ่งแวดล้อม รู้และพิจารณาเลือกระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม  รู้และพิจารณาเลือกองค์กรดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม รู้และพิจารณาเลือกการดำเนินการและการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมสิ่งแวดล้อม  รู้และเข้าใจการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและกรณีศึกษาระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตวิศวกรสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความรู
ที่สำคัญ เกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้จริงได้ต่อไป รวมทั้งสอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดลำดับ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกณฑ์ในการกำหนด ดัชนีสิ่งแวดล้อม และกฎหมายสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การดำเนินการ และการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษาของระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ
1.1.1   มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ให้ความรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาของบทเรียนต่างๆ ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในลักษณะงานกลุ่มและส่งภายในเวลาที่กำหนด โดยการฝึกปฏิบัติ และค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาโดยไม่มีการคัดลอกหรือแอบอ้างผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน ให้นักศึกษานำผลการศึกษาและความรู้ที่ค้นคว้าได้มาแลกเปลี่ยนกันกับเพื่อนต่างกลุ่มและนำเสนอผลงานที่ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมหรือชุมชน
1.3.1  การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
1.3.2  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
1.3.3  การส่งงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนดทุกครั้ง
1.3.4  การพิจารณาจากคุณภาพผลงานของนักศึกษาที่ส่งในเวลาที่กำหนด
 2.1.1   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติใน
 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
 2.1.2  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนไปประยุกต์แก้ปัญหาในงานได้
2.2.1   บรรยายแบบ Active learning และให้นักศึกษาหาความรู้จากเนื้อหาทางทฤษฎีในบทเรียนต่างๆ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการลงมือปฏิบัติจริงจากกรณีตัวอย่างที่ศึกษา ประกอบตามเนื้อหาที่กำหนดในบทเรียน
 2.2.2    อภิปรายผล เพื่อสรุปความรู้ ที่ได้จาการทำแบบฝึกหัดและการลงมือปฏิบัติ
 2.2.3    ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อประกอบการสอน เช่น แผ่นใส
 Power point & Website ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
              2.3.1  การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
              2.3.2   การพิจารณาจากงานที่มอบหมาย
              2.3.3   การทำแบบฝึกหัด
              2.3.4   การทำรายงาน
              2.3.5    การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
             3.1.1  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
                      ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
            3.2.1   ให้นักศึกษาฝึกการใช้สมองและแสดงความรู้ ความเข้าใจทั้งรายบุคคลและกลุ่มย่อย
            3.2.2   ให้นักศึกษาอภิปรายข้อบกพร่องและฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในงานที่ได้จัดทำ
            3.2.3   ให้นักศึกษานำเสนอผลงานกลุ่มของแต่ละกลุ่ม
            3.3.1   การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
            3.3.2   การพิจารณาจากงานที่มอบหมาย
            3.3.3   การอภิปรายและตอบคำถาม
            3.3.4   การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
            3.3.5   รายงานที่นักศึกษาจัดทำ
รู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางตัวได้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
              4.2.1  ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้อง
              4.2.2  จัดกิจกรรมในชั้นเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว
   4.2.3   ทำรายงานจากกรณีศึกษาจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น
              4.3.1  การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและสถานศึกษา
              4.3.2  การพิจารณาจากงานที่มอบหมาย
   4.3.3  การพิจารณาจากพฤติกรรมของนักศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการทำงาน
           5.2.1   ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนตามเนื้อหาและตัวอย่างที่ใช้ศึกษา
              5.2.2   ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานกลุ่มเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนจากสื่อออนไลน์
              หรือ Web site ที่เกี่ยวข้อง
             5.2.3   ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำรายงาน
             ได้อย่างมีคุณภาพ
 5.3.1   ผลการทำงานรายบุคคลและกลุ่มย่อยของแต่ละเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 5.3.2   ผลการศึกษาจากตัวอย่างที่ให้ลงมือปฏิบัติ และการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
             และถูกต้อง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2 2.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9,17 35% ,35%
2 2.3, 5.1 2.2, 2.4, 5.1 3.4, 4.1 2.3 การทำรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การนำเสนอรายงานกลุ่ม การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.2, 1.3 3.4 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย และเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
กลิ่นประทุม  ปัญญาปิง, ตำราระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ. 2561. หนังสือเกี่ยวกับ ISO 14001 หนังสือเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
        1.   กรมโรงงานอุตสาหกรรม. www.diw.go.th/
       2.   กระทรวงมหาดไทย. http://www.moi.go.th/
       3.   กระทรวงสาธารณสุข. www.moph.go.th/
       4.   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. www.moac.go.th/
       5.   กระทรวงกลาโหม. www.mod.go.th/
       6.   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . www.most.go.th/
       7.   กระทรวงคมนาคม. www.mot.go.th/
       8.   กระทรวงพาณิชย์. www.moc.go.th/
       9.   กระทรวงพลังงาน. www.energy.go.th/
      10.   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. www.ieat.go.th/
- ตัวอย่างงานที่มอบหมายของนักศึกษารุ่นก่อน ๆ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
     1.1   การสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
     1.2   แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
     1.3   ข้อแนะนำผ่านการให้คำปรึกษานอกชั้นเรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
     2.1 การสังเกตการณ์ พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนจาการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนและงานที่มอบหมาย รวมทั้งความคิดเห็นของผู้เรียน
       2.2  ผลการเรียนและการทำงานของนักศึกษา ทั้งกลางภาคและปลายภาค
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
    3.1   ปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบการเรียนรู้ และกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
    3.2   ใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่ง่าย และสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกันจากกิจกรรมกลุ่มและงานที่มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติในและนอกห้องเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
     4.1   จากผลการตรวจงานที่มอบหมาย และคะแนนที่ได้จากการทำงาน การสอบ
     4.2   แนะนำเทคนิควิธีการที่มีการใช้จริง และการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รวมทั้งติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการทำงานของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนแจ้งผลการเรียนการสอบทุกครั้ง
จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
     5.1   ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
     5.2   ปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามกรณีศึกษาที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นใหม่ ๆ
     5.3   ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม ให้สามารถตอบสนองความสามารถของผู้เรียน
     5.4   ปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาวิศวกรในการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม