เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

Modern Automotive Technology

1) เข้าใจแนวคิดและพื้นฐานเเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
2) จำแนกประเภทและใช้งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
3) อธิบายหลักการควบคุมการทำงานของแต่ละเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
4) อธิบายหลักการทำงานและข้อพึงปฏิบัติมาตรฐานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
5) สามารถออกแบบและควบคุมการทำงานระบบเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
6) เข้าใจหลักการของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
7) จำแนกองค์ประกอบของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการณ์ของยานยนต์ ได้แก่ เครื่องสันดาปภายนอก เครื่องยนต์สันดาปภายใน ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ และระบบเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ตามความต้องการของนักศึกษา
1.มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
1. การบรรยาย 2. การอภิปราย
1. การสอบข้อเขียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้  โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยสำนักทะเบียนและประเมินผล
การประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  หัวหน้าภาควิชาจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนทราบ  เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ก่อนดำเนินการสอนในภาคการศึกษาต่อไป
อาจารย์ประจำวิชาทบทวนการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค  ปรับปรุงทันทีหลังจากที่ได้รับข้อมูล
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา  พิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินการการสอนรายวิชา ระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา