วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม

Environmental Health Engineering

รู้และเข้าใจความรู้พื้นฐานทางอนามัยสิ่งแวดล้อม และลักษณะของการอนามัยในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักวิทยาของการเกิดโรคและโรคระบาดที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน และโรคเกี่ยวกับการอาชีพ เข้าใจการประยุกต์ใช้อย่างมีหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของคนในด้านต่างๆ ได้แก่ น้ำดื่มน้ำใช้ การบำบัดน้ำเสีย การบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมถึงการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เป็นต้น  รู้มาตรฐาน และกฎหมายเกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการและวางแผนอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน และท้องถิ่นเบื้องต้น
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยพื้นฐานและการใช้หลักทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษที่จะส่งผลต่อสุขอนามัยของคน โดยปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   ศึกษาลักษณะของการอนามัยในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักวิทยาโรคระบาดที่เน้นเป็นพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในการอาชีพ  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับชุมชน การอาชีพ มาตรฐานและข้อบังคับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ การประยุกต์หลักทางวิศวกรรมเพื่อใช้ป้องกันและสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
        ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2.1  เช็คชื่อเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง
1.2.2  แจ้งกติกา ข้อตกลง มารยาทในการเรียนการสอนในชั่วโมงแรก
1.2.3  แนะนำเอกสารและตำราหลักที่ใช้ประกอบการเรียนและแจ้งกำหนดการตลอดภาคเรียน
1.2.4  มอบหมายรายงาน กำหนดวันส่ง การนำเสนอผลงานกลุ่มและติดตามผล
1.2.5  แจ้งสัดส่วนการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
1.3.2 การพิจารณาจากรายงานที่มีคุณภาพ ซึ่งแสดงพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มที่รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.3.3 มีการอ้างอิงเอกสารในรายงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
1.3.4 การกระทำซื่อสัตย์สุจริตในการสอบหรือลอกรายงานของผู้อื่น
2.1.1 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำคัญทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยในเชิงวิศวกรรม
         สิ่งแวดล้อม
2.1.2 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
         จริงได้
2.2.1 การสอนโดยเน้นหลักการทฤษฎีจากสื่อการสอน
2.2.2 เรียนรู้ด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือประกอบ การค้นคว้าทำรายงาน ซักถามและอภิปราย
2.3.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการทฤษฎี
2.3.2 ประเมินจากรายงานและการนำเสนอผลงานกลุ่มตามที่ได้มอบหมาย
3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง
          
3.2.1 ซักถามและอภิปรายกลุ่ม
3.2.2 มอบหมายให้ทำรายงานและมีการนำเสนอผลงานกลุ่ม
สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดผลตามจุดประสงค์การสอน วัดผลจากการประเมินรายงานและการนำเสนอผลงานกลุ่ม
4.1.1 รู้จักบทบาท หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
 ซักถามและอภิปรายกลุ่ม
 มอบหมายให้ทำรายงานและมีการนำเสนอผลงานกลุ่ม
สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดผลตามจุดประสงค์การสอน วัดผลจากการประเมินรายงานและการนำเสนอผลงานกลุ่ม
5.1.1 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งด้านการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
ซักถามและอภิปรายกลุ่ม
 มอบหมายให้ทำรายงานและมีการนำเสนอผลงานกลุ่ม
สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดผลตามจุดประสงค์การสอน วัดผลจากการประเมินรายงานและการนำเสนอผลงานกลุ่ม
มีทักษะด้านพิสัย
ซักถามและอภิปรายกลุ่ม
 มอบหมายให้ทำรายงานและมีการนำเสนอผลงานกลุ่ม
สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดผลตามจุดประสงค์การสอน วัดผลจากการประเมินรายงานและการนำเสนอผลงานกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 • ความรู้ • สอบกลางภาค • สอบปลายภาค 9 17 35% 35%
2 ทักษะทางปัญญา • ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ • ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ • ทักษะพิสัย • การทำรายงาน • การทำงานกลุ่มและผลงาน • การนำเสนอรายงานกลุ่ม • การส่งงานตามที่มอบหมา ตลอดภาค การศึกษา 20%
3 • การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา • คุณธรรมจริยธรรม • การเข้าชั้นเรียน • การมีส่วนร่วมอภิปรายและเสนอความคิดเห็นใน ชั้นเรียน ตลอดภาค การศึกษา 10%
ชื่อหนังสือ “คู่มือวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน” ชื่อผู้แต่ง   สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข(2551) ชื่อหนังสือ Environmental  Health  Engineering  the  Tropics ชื่อผู้แต่ง    Cairncross , S. and  Feachem , R .  (1983)
ชื่อหนังสือ : Water , Wastes and Health in hot climates ชื่อผู้แต่ง : Feachem , R. , McGarry , M . and Mana , D. (1977)  ชื่อหนังสือ : Environmental,Safety<and Health Engineering ชื่อผู้แต่ง : Gayle Woodside and Dianna Kocurek (1997)
[online]. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กระทรวงสาธารณสุข : www.env.anamai.moph.go.th [online]. กระทรวงสาธารณสุข : www.moph.go.th. [online]. กรมควบคุมมลพิษ : www.pcd.go.th.  [online]. กระทรวงมหาดไทย : www.moi.go.th. [online]. กรมโรงงานอุตสาหกรรม : www.diw.go.th. [online]. www.epa.gov.