สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางการตลาด

Seminar in Current Marketing Issues

การนำเสนอและอภิปรายประเด็นปัญหาปัจจุบันในหัวข้อทางการตลาดที่น่าสนใจ การนำความรู้ทางด้านการตลาดมาวิเคราะห์ หาคำตอบ และแก้ไขปัญหาทางการ ตลาด เช่น ทฤษฎีแนวคิด และเทคโนโลยีทางการตลาด กระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาทางการตลาดและความคิดสร้างสรรค์ แนวโน้มทางการตลาดที่ สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อม เป็นต้น การฝึกปฏิบัติในการ แสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจทางด้านต่างๆ ของการตลาด การสร้างความเข้าใจในบทบาทของการตลาดต่อองค์กรธุรกิจและความสัมพันธ์กับ หน้าที่ทางธุรกิจอื่นๆ เน้นการทำงานเป็นทีม
ปรับปรุงหลักสูตร
การนำเสนอและอภิปรายประเด็นปัญหาปัจจุบันในหัวข้อทางการตลาดที่น่าสนใจ การนำความรู้ทางด้านการตลาดมาวิเคราะห์ หาคำตอบ และแก้ไขปัญหาทางการ ตลาด เช่น ทฤษฎีแนวคิด และเทคโนโลยีทางการตลาด กระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาทางการตลาดและความคิดสร้างสรรค์ แนวโน้มทางการตลาดที่ สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อม เป็นต้น การฝึกปฏิบัติในการ แสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจทางด้านต่างๆ ของการตลาด การสร้างความเข้าใจในบทบาทของการตลาดต่อองค์กรธุรกิจและความสัมพันธ์กับ หน้าที่ทางธุรกิจอื่นๆ เน้นการทำงานเป็นทีม
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศผ่าน Social Network (Facebook) อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1   มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม 1.1.2   มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2.1 ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม โดยให้ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทางการตลาดที่ทันสมัย พร้อมวิเคราะห์ข่าวสารที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอหน้าชั้นเรียน และนำเสนอรูปแบบวิธีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการทางการตลาด 1.2.2 ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม
1.3.1  ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงาน การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การสอบ Oral test และการจัดสัมมนาเชิงวิชาการที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่กำหนด 1.3.2  ประเมินผลจากการทำงานร่วมกันในกลุ่ม และการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1.1   มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน 2.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
2.2.1 ใช้การสอนภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ การอภิปราย การสอบ Oral test การมอบหมายงานในการวิเคราะห์ Case Study ทางตลาดที่ทันสมัยเพื่อให้มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน และให้นักศึกษาได้มีการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนำมาวิเคราะห์ สรุป และนำเสนอรายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน การทบทวนความรู้ความเข้าใจด้วยการฝึกปฏิบัติ และการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการพร้อมการนำเสนอ การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1 ประเมินจากรูปเล่มรายงานที่ค้นคว้าข่าวสารทางการตลาดที่ทันสมัย 2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอข่าวสารทางการตลาดที่ทันสมัย พร้อมยกตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข่าวสารทางการตลาดต่างๆ ที่ทันสมัย หน้าชั้นเรียน 2.3.3 ประเมินจากการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ และการสอบ Oral test โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง 3.1.2  สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
 3.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทางการตลาดสมัยใหม่ที่ทันสมัย นำมาวิเคราะห์ อภิปราย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน  
3.3.1 เน้นการวัดความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการนำไปใช้ 3.3.2 ประเมินผลจากเอกสารรูปเล่มรายงาน และการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
4.1.1  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.2.1 กิจกรรมกลุ่มในการค้นคว้า และการนำเสนอกรณีศึกษาข่าวสารทางการตลาดที่ทันสมัย ที่ได้รับมอบหมาย 4.2.2 มอบหมายการทำงานกลุ่มโดยการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ  
4.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.1.1 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 5.1.2  นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากฐานข้อมูลทางการตลาดผ่านสื่อต่างๆ 5.2.2 นำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบของสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมหน้าชั้นเรียน
5.3.1 ประเมินจากรูปเล่มรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
6.1.1  สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6.2.1 ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่มในการหาข้อมูล ข่าวสาร Case Study ทางการตลาดที่ทันสมัย นำมาวิเคราะห์ ร่วมกันอภิปราย และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
6.3.1 ประเมินผลจากความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม และการวิเคราะห์ อภิปรายผลหน้าชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BBABA640 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.3 การเข้าชั้นเรียน และการแต่งกาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.2, 2.4 การสอบปากเปล่า (Oral test) 13,15 10%
3 3.1, 3.2, 4.1, 5.2, 5.6, 6.1 การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์ การอภิปราย และการนำเสนอนหน้าชั้นเรียน 1, 2, 3, 4, 5, 14, 16 50%
4 3.1, 4.1, 6.1 การจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการทางการตลาด 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17 30%
เอกสารประกอบการสอนทุกรายวิชาในสาขาวิชาการตลาด และแหล่งสืบค้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านการตลาด สำหรับการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของนักศึกษา เช่น อินเตอร์เน็ต นิตยสาร วารสารทางการตลาด เป็นต้น สุรีรัตน์ ทองอินทร์ (2556). Essential Words for Marketing Communication รู้ลึกคำศัพท์การตลาด การขาย การสื่อสาร การพัฒนาธุรกิจ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ Minibear Publishing. ฯลฯ
การศึกษา และค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านการตลาดจากสื่อออนไลน์ เช่น https://marketeeronline.co/ หรือ https://positioningmag.com/ ฯลฯ
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาดังนี้
การถาม – ตอบระหว่างเรียนการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผลการเรียนของนักศึกษา ข้อเสนอแนะผ่านการประเมินการสอนของอาจารย์ประจำวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
การสังเกตการสอน ความร่วมมือของนักศึกษา ผลการเรียนของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาที่ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา 
ผลการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิผลรายวิชาโดยมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
ปรับปรุงรายวิชา หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4 ผู้สอนต้องมีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูล หรือกรณีศึกษาใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ