เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง

Advanced Automatic Machine Tool Technology

        เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติสำหรับงานกัดกร่อนโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมเชิงตัวเลข   ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าและเครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า   การวางแผนการทำงานและการเขียนโปรแกรม     การควบคุมการทำงานของเครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าและเครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า   ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงาน
        เพื่อให้รายวิชานี้เป็นรายวิชา ที่นักศึกษาได้ศึกษาแล้ว มีความรู้  และฝึกปฏิบัติผลิตชิ้นงานโดยใช้ เครื่องจักรกลอัตโนมัติ หรือ เครื่องซีเอ็นซี
      ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ  สำหรับงานกัดกร่อนโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมเชิงตัวเลข   ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าและเครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า   การวางแผนการทำงานและการเขียนโปรแกรม     การควบคุมการทำงานของเครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าและเครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า   ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงาน
-  อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษา  ในช่วงเลิกเรียนแต่ละครั้ง
-  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 2.มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3.เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

                    4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยาย ถามตอบ  มีการตรวจสอบเวลาเรียนของนักศึกษาทั้ง ภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติ
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
        มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ  หลักการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติสำหรับงานกัดกร่อนโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมเชิงตัวเลข   ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าและเครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า   การวางแผนการทำงานและการเขียนโปรแกรม     การควบคุมการทำงานของเครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าและเครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า   ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงาน
        บรรยาย ในชั่วโมงทฤษฏี    งานปฏิบัติ ให้นักศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน ใช้เครื่องจักรผลิตชิ้นงาน
1.  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและงานปฏิบัติ
2.  ประเมินจากใบวางแผนการทำงานชิ้นงานที่ผู้เรียน
        พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการใช้  เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
1. ทฤษฎี  บรรยาย ถามตอบ
2. งานปฏิบัติ การใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ  และใช้เครื่องจักรกลผลิตชิ้นงาน
1. วัดผลจากการประเมิน การสอนงานปฏิบัติ และชิ้นงานที่นักศึกษาผลิต
2. สังเกตพฤติกรรมการ การฝึกปฏิบัติงาน  และชิ้นงานที่ผลิตได้
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
1. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
2. การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
1. ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
3.  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
4.  พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5. ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2. นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                       2. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิศวกรรมแม่พิมพ์กับหน่วยงานภายในและภายนอก จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา สนับสนุนการทำโครงงาน

                      6. สหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์ในสถานประกอบการ
มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา

                            5  มีการประเมินนักศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 4 2 3 4 5 1 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGTD108 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติขั้นสูง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 2. มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ หลักการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติสำหรับงานกัดกร่อนโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมเชิงตัวเลข ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าและเครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า การวางแผนการทำงานและการเขียนโปรแกรม การควบคุมการทำงานของเครื่องกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าและเครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงาน 1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและงานปฏิบัติ 2. ประเมินจากใบวางแผนการทำงานชิ้นงานที่ผู้เรียน สัปดาห์ที่ 9 และ 17 และ ตลอดภาคการศึกษา 40 %
3 1. มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 1. มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 2. มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา 50 %
1)  สุวิช   มาเทศน์ . คู่มือการใช้เครื่อง CNC  WireCut EDM   ยี่ห้อ  MITSUBISHI  FA10 SM.  สาขา                   วิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                  เชียงใหม่, 2552
2)  สุวิช   มาเทศน์ . คู่มือการใช้เครื่อง  CNC   EDM   ยี่ห้อ  MITSUBISHI  EA 8. สาขาวิชาวิศวกรรมแม่                 พิมพ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   เชียงใหม่, 2552 
 3)  คู่มือ การใช้ เครื่องกัด 5 แกน HAAS  VF 2
4)  คู่มือ การใช้ เครื่องกลึงซีเอ็นซี  HAAS  ST 20
ไม่มี
      เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์  CNC Machine ;   CNC  Milling Machine  5 Axis
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
            1. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
             2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
             3. ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
            1. การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
            2. ผลการเรียนของนักศึกษา
             3.การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
               1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
               2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
          1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
             2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
          1. ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
         2. เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ