โภชนาการเบื้องต้น

Principles of Nutrition

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้
1.1  มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของอาหารและโภชนาการ
1.2  เข้าใจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
1.3  ทราบถึงลักษณะของอาหารหลัก 5 หมู่ 
1.4  ทราบถึงชนิดและหน้าที่ของสารอาหารและสมดุลสารอาหารแต่ละชนิด
1.5  มีเข้าใจโรคที่เกิดจากสภาวะทุพโภชนาการ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ พฤติกรรมการกินอาหาร การจำแนกอาหารเป็นหมู่ อาหารหลัก 5 หมู่ ชนิดของสารอาหาร และโรคที่เกิดจากการกินไม่ได้ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างการคำนวณรายการอาหาร ให้สอดคล้องกับภาวะโภชนาการของนักศึกษาแต่ละคนที่เป็น และลักษณะอาหารที่มีมากในท้องถิ่นด้วย
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร และโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อาหารหลัก 5 หมู่ ชนิดและหน้าที่ของสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ การขาดสารอาหารและโรคที่เกิดจากโภชนาการผิดปกติ
    3.1 วันพุธ ศุกร์ เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้องพักครูสาขาอุตสาหกรรมเกษตร โทร 085 9108165
    3.2  e-mail; achara2518@yahoo.co.th เวลา 18.00 – 20.00 น. ทุกวัน
 
 
แสดงออกถึงการมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- สอนแบบบรรยายพร้อมสอดแทรกคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ
- ทำการเช็คชื่อทุกครั้งก่อนเข้าเรียน
- ทำกิจกรรมตอบคำถามท้ายชั่วโมงโดยถามความรู้ทางด้านโภชนการสังเกตดูพฤติกรรมว่ามีความสนใจมากน้อยเพียงใด
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
อธิบายทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาเกี่ยวกับโภชนาการในปัจจุบัน บูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- บรรยาย  คำนวณ และมอบหมายให้คำนวณภาวะโภชนาการ
- รายงานผลการคำนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผล
- การนำเทคนิคการสอนแบบ Active leaning มาใช้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสอนแบบสองทาง
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- ประเมินจากการคำนวณ
- ผลคะแนนการตอบคำถามท้ายบทเรียน
 
ปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ
นำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการมาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- การมอบให้นักศึกษาคำนวณภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
- ฝึกปฏิบัติคำนวณพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน
- วิเคราะห์ภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคลนำเสนอ  ในการปรับให้เหมาะสมกับภาวะโภชนาการ
- สอบกลางภาคและปลายภาค 
- วัดผลจากการนำเสนอผลงาน
- สังเกตผลรายงาน
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ทางโภชนาการมาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- จัดทำการคำนวณพลังงานและให้เพื่อนที่ทำได้เข้าช่วยเหลือเพื่อนที่ทำไม่ได้
-  มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น คำนวณพลังงานที่ได้จากอาหารประเภทต่างๆ
- ประเมินตนเอง
- ประเมินจากผลการคำนวณ
˜ เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือหรือโปรแกรมที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารและโภชนาการ
™ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร และโภชนาการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสถิติประยุกต์ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- การคำนวณค่าดัชนีมวลกายของแต่ละบุคคล (BMI)
- การคำนวณสารอาหารแต่ละประเภทโดยใช้ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการ
- ใช้สื่อการสอนแบบ Active learning โดยใช้โปรแกรม Kahoot เข้ามาใช้ในการตอบคำถามท้ายบทเรียน
- ประเมินจากผลการคำนวณ
- ประเมินจากคะแนนท้ายบทเรียนหลังจากทำ Active learning โดยใช้โปรแกรม Kahoot
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN108 โภชนาการเบื้องต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การตรงต่อเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
2 ด้านความรู้ สอบคำนวณ สอบกลางภาค สอบปลายภาค 15 8 16 10 % 25 % 25 %
3 ด้านทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค คะแนนเก็บท้ายชั่วโมง 15 16 ตลอดภาค 20%
4 ด้านความสัมพันธ์ความรับผิดชอบ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และงานที่มอบหมาย ตลอดภาคเรียน 5%
5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร รายงานการคำนวณ 1-15 5%
- กองโภชนาการ.  2530.  ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัม.  กรุงเทพฯ:  กอง
           โภชนาการ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข.
- คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย.  2546.  ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2546.  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ:  กองโภชนาการ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข.
-  อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ. (2556).  พื้นฐานโภชนาการ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
- Boyle, Marie A.  1989.  Personal Nutrition.  United States of America : West publishing
          Company

Brown, Judith E.  2005.  Nutrition Now.  Fourth Edition.  United States of America :

         Wadworld/Thomson Learning Inc.
 
- kwashiorkor.  2005.  The Role of Leukotrienes in Kwashiorkor.  (Online) Available:
http://www.cs.stedwards.edu/chem/Chemistry/CHEM43/Leukotr/FUNCTION.HTML
- Marasmus.  2005.  Basic Facts About Food and Hunger.  (Online) Available: http://
          www.agron.iastate.edu/courses/agron342/basic.html.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 รายงานผลการคำนวณ
1.2 ความสนใจและตั้งใจในการทำงาน
1.3 ผลการเรียนของนักศึกษา
1.4 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
กลยุทธ์ในการประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดูผลจากผลการประเมินผู้สอนของนักศึกษาและนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสอนต่อไป
หลังจากทราบผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
2.1   การสอนจากการร่วมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมทางด้านโภชนาการต่างๆ
2.2   การคำนวณพลังงานที่ควรได้รับโดยให้นักศึกษาหากรณีศึกษาจากบุคคลใกล้ชิด เพื่อจะได้เห็นสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นจากบุคคลในครอบครัว เป็นต้น
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2   ดูจากผลการประเมินการอาจารย์ในรายวิชาโภชนาการของนักศึกษาในแต่ละปีว่ามีคะแนนต่ำกว่า 3.5 หรือไม่พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงในกรณีที่ระดับคะแนนต่ำกว่าที่กำหนดโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงดังกล่าว
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก5 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง