การผลิตโคเนื้อและกระบือ

Beef Cattle and Buffalo Production

วัตถุประสงค์ของรายวิชา: เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 นักศึกษาสามารถอธิบายความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 1.2 นักศึกษาสามารถคัดเลือกพันธุ์โคเนื้อและกระบือที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงในประเทศไทยได้ 1.3 นักศึกษาสามารถจัดการด้านอาหารในระยะต่างๆ ของโคเนื้อและกระบือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 1.4 นักศึกษามีความเข้าใจการจัดการระบบโรงเรือนที่เหมาะสมของโคเนื้อและกระบือ 1.5 นักศึกษาสามารถอธิบายสรีรวิทยาและจัดการวางแผนการผสมพันธุ์ระบบสืบพันธุ์ของโคเนื้อและกระบือได้ 1.6 นักศึกษาสามารถป้องกันโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ การจัดการระเบียบละบันทึกต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 1.7 นักศึกษาสามารถจัดการด้านการตลาด- การจำหน่ายโคเนื้อ -กระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.8 นักศึกษามีความเข้าใจมาตรฐานฟาร์ม -เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตโคเนื้อ-กระบือที่เป็นประโยชน์ต่อการปศุสัตว์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ การปรับปรุงของหลักสูตร และกระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาการกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
ความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ พันธุ์โคเนื้อ กระบือ หลักและวิธีการคัดเลือกและการผสมพันธุ์ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการฝูงสัตว์ โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ระเบียบบันทึกต่างๆ การตลาดและการจำหน่าย กรณีศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตโคเนื้อ-กระบือ
- จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ) โดยเฉพาะในวันอังคาร เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์
เบอร์มือถือ 0661629399
- นักศึกษาสามารถติดต่อได้ทาง e-mail address : spx_nu177@hotmail.com
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิด และแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มี ความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมอย่างสันติ
1.2 มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของ สังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
- กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าห้องเรียนตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย - การบรรยายและยกตัวอย่างประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม - การยกย่องนักศึกษาที่ประพฤติตนดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ - การอ้างอิงบทความวิชาการจากแหล่งความรู้ต่างๆ มาใช้เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของงานนั้น
 ประเมินการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตามกำหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด - ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ตรงต่อเวลา มีวินัยและความสามัคคีในการทำกิจกรรม - รายงาน หรืองานที่นำเสนอมีการอ้างอิงแหล่งที่มาทางวิชาการถูกต้อง
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ที่เรียนเป็นระบบทั้งหลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลายสาขาวิชา และสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
- การบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน - การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต - นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน - ประเมินผลจากรายงาน และการนำเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินจากาการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.1 ความสามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบหมายถึง มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม 3.2 สามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 3.3 ใฝ่รู้ และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และรู้จักเทคนิควิธี และกระบวนการในการเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
- ฝึกให้วิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาของฟาร์มที่นักศึกษาฝึกงานภายนอก โดยเปรียบเทียบกับความรู้ทางวิชาการจากเอกสารการปศุสัตว์ต่างๆ
- ทดสอบโดยข้อเขียน และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาในชั้นเรียน - ดูจากรายงาน การนำเสนอรายงานและการมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในชั้นเรียน
4.1 ภาวะผู้นำ หมายถึง กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นขอลผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม 4,2 มีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งเวดล้อม และสาธารณะสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
- ให้นักศึกษาทำงานวิเคราะห์กรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอ
- การสังเกตและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานราย ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมและประเมินการทำงาน มารยาททางสังคมที่ดี การทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
5.1 มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ การอ่าน พูด ฟัง เละเขียน 5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นองค์ความรู้จากเอกสาร หรือข้อมูลผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - มีการนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เหมาะสมกับลักษณะงานต่อชั้นเรียน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อเน้นให้นักศึกษาใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจนและกระชับ
- ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงานและการนำเสนอในชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินจากการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยอาจนำเสนอในรูปของตัวเลข กราฟหรือตารางด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่เหมาะสม
-
-
-
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1, 1.1.2, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2 ผลงาน /รายงาน/การทำงานกลุ่ม/การศึกษาอิสระ ทุกสัปดาห์ 30%
2 2.1.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2 นำเสนอรายงานเป็นกลุ่มโดยนักศึกษา พฤติกรรมต่างๆ เช่น การร่วมอภิปราย การตอบคำถาม เป็นต้น ทุกสัปดาห์ 10%
3 1.1.2, 4.1.1, 4.1.2, การส่งงาน การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม ทุกสัปดาห์ 10%
4 1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9/17 50%
ปรารถนา พฤกษะศรี. 2533. การเลี้ยงโคขุน ศูนย์ส่งเสริมและการฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม. ศรเทพ ธัมวาศร. 2525. การผลิตโค เนื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2 ศรีเมืองการพิมพ์ กรุงเทพฯ. สุรชัย ชาครีรัตน์ . 2527. การผลิตโค - กระบือ บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กรุงเทพฯ.
รักษิณา สัตย์ชาพงษ์ และคนอื่นๆ. (2564). คู่มือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ: โคต้นน้ำ. กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
1. สนทนาสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาเป็นรายคนและเป็นกลุ่ม 2. การใช้แบบประเมินการเรียนการสอนช่วงกลางภาคเรียน 3. รับฟังความคิดเห็นผ่าน
1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. ทดสอบวัด ผลการเรียนของนักศึกษาระหว่างเรียน 3. การตรวจงานที่มอบหมาย
1. ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยอาศัยผลการประเมิน
1. ระหว่างเรียนสุ่มตรวจสอบความรู้นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 2. หลังจากส่งผลการเรียนแล้วสุ่มตรวจสอบความรู้นักศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์
1. นำผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการสอน เนื้อหา