การจัดการของเสียจากสัตว์

Animal Waste Management

เข้าใจองค์ประกอบและประเภทของของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ รวมไปถึงประเภทของมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม กลไกที่ทำให้เกิดของเสียจากฟาร์มสัตว์ และการจัดการที่เหมาะสมและองค์ประกอบทางเคมีของของเสียจากฟาร์มสัตว์ชนิดต่างๆ 
 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญา ประสบการณ์ ในการนำความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ให้เหมาะสมและถูกต้องตามกระบวนการ เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม  
 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของของเสียจากสัตว์ ปัญหาที่เกิดจากของเสียจากสัตว์และแนวทางในการแก้ไข การจัดการ และการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ การผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียจากสัตว์
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการเข้าชั้นเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1) มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดี และคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติ
2) มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1) การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
2) การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study)
3) การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Dicussion)
4) การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
5) การสอนฝึกปฏิบัติการ
6) การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
1) งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2) โครงการกลุ่ม
3) การสังเกต
4) การนำเสนองาน
5) ข้อสอบอัตนัย
6) การประเมินตนเอง
7) การประเมินโดยเพื่อน
1) มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาชีพที่เรียนอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการทฤาฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1) กระบวนการสืบค้น
2) การเรียนแบบแก้ปัญหา
3) การสอนแบบการตั้งคำถาม
4) การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล
5) การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี
6) การสอนแบบการอภิปรายกลุ่ม
7) การสอนฝึกปฏิบัติการ
8) การสอนแบบกรณีศึกษา
9) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
10) การสอนในห้องปฏิบัติการ
11) การสอนแบบบรรยาย
12) การสอนแบบสัมมนา
13) การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
1) งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2) การนำเสนองาน
3) ข้อสอบอัตนัย
4) ข้อสอบปรนัย
5) การประเมินตนเอง
6) การเขียนบันทึก
 
1) สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม
2) สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
3) ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและรู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
1) กระบวนการสืบค้น
2) การเรียนแบบแก้ปัญหา
3) การสอนแบบตั้งคำถาม
4) การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล
5) การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย
6) การสอนฝึกปฏิบัติการ
7) การสอนแบบกรณีศึกษา
8) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
9) การสอนในห้องปฏิบัติการ
10) การสอนแบบปฏิบัติ
11) การสอนแบบ Brain Storming Group
1) งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2) การนำเสนองาน
3) ข้อสอบอัตนัย
4) ข้อสอบปรนัย
5) การเขียนบันทึก
6) โครงการกลุ่ม
1) ภาวะความเป็นผู้นำ หมายถึง กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริตยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
2) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
1) การเรียนแบบแก้ปัญหา
2) การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย
3) การสอนฝึกปฏิบัติการ
4) การสอนแบบกรณีศึกษา
5) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
6) การสอนในห้องปฏิบัติการ
7) การสอนแบบปฏิบัติ
8) การสอนแบบ Brain Storming Group
1) งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
2) โครงการกลุ่ม
3) นิทรรศการ
4) การสังเกต
5) การนำเสนองาน
6) การประเมินตนเอง
7) การประเมินโดยเพื่อน
1) มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน
2) มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน 
- การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล 
- การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การมอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินทักษะการนำเสนองาน
- ข้อสอบอัตนัย
-โครงการกลุ่ม
1) สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
2) สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
3) สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
1) การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
2) การสอนแบบสถานการณ์จำลอง (Simulation)
3) การสอนแบบ Problem Based Learning
1) สถานการณ์จำลอง
2) การนำเสนองาน
3) แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
1 BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4-2.6, 3.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 5, 9, 13, 18 10%, 15%, 10%, 15%
   Basic & Clinical Pharmacology, Bertram G. Katzung, ISBN 978-0-07-141092-2
 
Cunningham, J.G.  (2002).  Textbook of Veterinary Physiology.  3rded. 
Philadelphia. Pennsylavania: An imprint of Elsevier Science.
 
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
    สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกสาขาการศึกษา  สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน  และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยสาขาการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
    สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป