การฝึกงานทางวิชาชีพ

Job Internship

จุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้ -เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางด้านการบัญชีและอื่นๆที่ได้ศึกษามาในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง - เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานด้านการบัญชีและอื่นๆรวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการทำงาน - เพื่อให้นักศึกษาฝึกการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมีวินัยในการปฏิบัติตนตามข้อบังคับการ ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของสถานประกอบการจริง - เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
- เพื่อให้อาจารย์นิเทศ พนักงานพี่เลี้ยงและนักศึกษาเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริง และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน -เพื่อให้อาจารย์นิเทศ พนักงานพี่เลี้ยงและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล กระบวนการการฝึกงานทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายวิชา
1. คำอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคำอธิบายรายวิชา เน้นการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในองค์กรต่างๆ เช่น นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านวิชาชีพองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐนักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้นโดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่องค์กรมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกำหนดลักษณะงานแผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษาเพื่อการประเมินผลการศึกษา
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริย มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม 1.1.3 สามารบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 1.1.4 มีจิตใต้สำนึกและพฤติที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตรอย่างมีคุณธรรม
 
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริงและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
ประสานงานกับสถานประกอบการในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาความรู้และทักษาวิชาชีพ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 2.3.1การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยง 2.3.2 การประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ความรู้ที่จะได้รับ/หรือผลการเรียนรู้ มีความรู้และความเข้าใจหลักการ และวิธีการทางการบัญชี สามารถบูรณาการความรู้ด้านการบัญชีและด้านอื่นในการปฏิบัติงาน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติทางบัญชีจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 วิธีการสอน
กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริงและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
ประสานงานกับสถานประกอบการในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาความรู้และทักษาวิชาชีพ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 2.3.1การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยง 2.3.2 การประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 3.1.1 สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ทางด้านบัญชีและ อื่นๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3.1.2สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกงานทางวิชาชีพและจัดทำเป็นรายงาน
3.2กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้ 3.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงาน สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพซึ่ง ได้รับจากการฝึกงานทางวิชาชีพ 3.2.2ให้นักศึกษาจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันโดยมีรายละเอียดดังนี้ งานที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาที่เกิดจากการทำงานและแนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหา
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 3.3.1 การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยง 3.3.2 การประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ วัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 4.1.3 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆทั้ง ในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
 
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 4.2.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับการฝึกงานวิชาชีพ(วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณลักษณะทีดีของนักวิชาชีพบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.2.2 ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริงและ มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 4.2.3 ประสานงานกับสถานประกอบการในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทักษะ มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.3 วิธีการประเมินผลผลการเรียนรู้ 4.3.1 การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยง 4.3.2 การประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้
 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
คำอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสเทศที่ควร มีการพัฒนา 5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปล ความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ นำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน 5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
2 วิธีการสอน 5.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงาน สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพซึ่ง ได้รับจากการฝึกงานทางวิชาชีพ 5.2.2 ให้มีการนำเสนอรายงานด้วยวาจาโดยมีการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม ต่างประเทศ
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 5.3.1คุณภาพของรายงาน และการนำเสนอประเมินโดยอาจารย์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีรานสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC137 การฝึกงานทางวิชาชีพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. หลักเกณฑ์การประเมิน การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น พ.จ. หรือ S-พอใจ(Satisfactory) และ ม.จ. หรือ U-ไม่พอใจ(Unsatisfactory) 2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 1.ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศนักศึกษาโดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของการฝึกงานทางวิชาชีพ 2. ประเมินโดยอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานทางวิชาชีพและรายานผลการประเมินตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากำหนด 3. สรุปผลการประเมิน 3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกงานและเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานตามแบบฟอร์ม การประเมิน 4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตามแบการประเมินโดยพิจารณาจาก 1. ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา 2. บันทึกผลการนิเทศของอาจารย์นิเทศและพนักงานพี่เลี้ยง 3. รายงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน 5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกงานวิชาชีพ อาจารย์นิเทศและหัวหน้าสาขาประชุมร่วมกันเพื่อทำความ เข้าใจในผลการประเมินหากเกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ