ศิลปะการใช้ภาษาไทย

Arts of Using Thai Language

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดกับการใช้ภาษาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีศิลปะในการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยและมีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเขียนและการพูด รวมทั้งสามารถเขียนทางวิชาการและการพูดนำเสนอได้อย่างมีคุณภาพ
2.1 เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2.2 เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมีการพัฒนาที่ สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการประกอบวิชาชีพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2.3 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือการสื่อสารและเป็นมรดกทาวัฒนธรรมของชาติ
2.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์แผนกวิชาภาษาตะวันออกให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และปรับตนเองเพื่อตอบรับต่อองค์ความรู้ใหม่ สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยมีศิลปะในการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนเหมาะสมกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  
Study formats and strategies for effective communication in Thai language. Develop systematic thinking and creative communication skill. Master the arts of listening, reading, speaking, and writing suitable for the 21st century skills.
3 ชั่วโมงต่สัปดาห์
(ให้กำหนดความรับผิดชอบหลัก/รองหน้าแต่ละข้อเหมือนที่แสดงในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้)
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1) ให้วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม โดยใช้ทักษะทางภาษา
2) อภิปรายกลุ่ม
3) ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
4) กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลา และเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
1) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) ไม่มีการทุจริตในการสอบ
4) ประเมินผลการนำเสนอผลงานและรายงานที่มอบหมาย
5 การส่งงานตรงตามเวลา
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
š2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
š2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1) บรรยายร่วมกับอภิปราย การทำงานกลุ่ม กรณีศึกษา การใช้สื่อมีเดีย การวิเคราะห์งาน และมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง
2) ให้ทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ
3) นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
1) สอบย่อยระหว่างเรียนด้วยแบบทดสอบ
2) ประเมินจากประสิทธิผลของทักษะการสื่อสาร การใช้วิจารณญาณ การใช้ภาษาไทย การศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน และงานที่มอบหมาย
3) ทดสอบกลางภาค และปลายภาค
4) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills)
˜3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
˜3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1) บรรยายและอภิปราย การใช้สื่อมีเดียต่างๆ การใช้กรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในชั้นเรียน
2) การมอบหมายให้นักศึกษาแสดงทักษะทางภาษาไทย การทำรายงาน ชิ้นงาน และนำเสนอผลการศึกษา
1) เก็บคะแนนย่อย โดยเน้นการใช้ทักษะทางภาษาไทยโดยการปฏิบัติจริง
2) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
˜4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
˜4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
˜4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
˜4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1) มอบหมายงานกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า
2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1) ประเมินจากกระบวนการทำงาน และผลงานกลุ่ม
2) รายงานการศึกษาและชิ้นงานค้นคว้าด้วยตนเอง
3) พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
š5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
š5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทำรายงานโดยเน้นการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) นำเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
 
1) การจัดทำรายงาน และนำเสนอด้วยสื่อมีเดียและเทคโนโลยี
2) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 2.ด้านความรู้ 3.ด้านปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.ผู้เรียนประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 สามารถพัฒนากระบวนการคิดกับการใช้ภาษาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 3 มีศิลปะในการฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 4 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยและมีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 5 ข้าใจหลักการเขียนและการพูด รวมทั้งสามารถเขียนทางวิชาการและการพูดนำเสนอได้อย่างมีคุณภาพ การเข้าชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วม แฟ้มสะสมงาน ชิ้นงาน การปฏิบัติทักษะการสื่อสาร การสอบกลางภาค การนำเสนองาน/การรายงาน การสอบปลายภาค 9,18 การเข้าชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วม ทุกสัปดาห์ 10% แฟ้มสะสมงาน ชิ้นงาน ทุกสัปดาห์ 20% การปฏิบัติทักษะการสื่อสาร ทุกสัปดาห์ 20% การสอบกลางภาค 8 20% การนำเสนองาน/การรายงา
เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะการใช้ภาษาไทย
กมล การกุศล. ม.ป.ป. การพูดเพื่อประสิทธิผล. กรุงเทพฯ : พิฆเณศ.
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวง. ๒๕๔๑. ทักษะภาษานานาวิธี. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
กอบแก้ว โชติกุญชร และคณะ. ๒๕๔๔. การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค.
กาญจนา นาคสกุล. ๒๕๔๔. ภาษาไทยวันนี้. กรุงเทพฯ : เพื่อนดี.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. ๒๕๕๖. การคิดเชิงสร้างสรรค์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐.กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ๒๕๓๘. การใช้ภาษาไทย. เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๔๗. การใช้ภาษาไทย ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย. ๒๕๓๙. การใช้ภาษาไทย ๒. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ และบาหยัน อิ่มสำราญ, บก. ๒๕๔๗. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ที เพรส.
ชนะ เวชกุล. ๒๕๒๔. การเขียนรายงานจากการค้นคว้า. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
ชวน เพชรแก้ว, ปรีชา นุ่นสุข และ ปราณี ถาวระ. ๒๕๒๔. การใช้ภาษา, ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์.
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. ๒๕๔๖. ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ด่านสุธาการพิมพ์.
ดนัย ไชยโยธา. ๒๕๕๑. รู้รักภาษาไทย : สำนวนโวหาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
ดลยา วงศ์ธนะชัย. ๒๕๔๒. การอ่านเพื่อชีวิต. พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ทิศนา แขมมณี และคณะ. ๒๕๔๕.  วิทยาการด้านการคิด. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.
ธนู ทดแทนคุณ. ๒๕๕๑. รู้รักษ์ภาษาไทย : ภาษาร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
นพดล จันทร์เพ็ญ. ๒๕๓๙. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ แกรมมี จำกัด.
นิพนธ์ ศศิธร. ๒๕๓๔. หลักการพูดต่อชุมชุนชน, พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
นิพนธ์ ศศิธร. ๒๕๓๗. การพูด. ม.ป.ส.
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. ๒๕๕๖. การพัฒนาการคิด, พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง.
ปรีชา ช้างขวัญยืน. ๒๕๒๕. ศิลปะการเขียน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิชาการ.
ปรีชา ช้างขวัญยืน. ๒๕๒๕. ศิลปะการฟังการอ่าน. กรุงเทพฯ : วิชาการ.
ปรีชา ทิชินพงศ์. ๒๕๒๓. ลักษณะภาษาไทย, ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์. ๒๕๔๒. การบริหารสมอง, พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษาพิเศษ   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร. ๒๕๔๐. สำนวนไทยใช้ให้เป็น, ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี.
รุ่งฤดี อภิวัฒนศร และคณะ. ๒๕๕๑. การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
วนิช สุธารัตน์. ๒๕๔๖.  ความคิดและความคิดสร้างสรรค์. พระนครศรีอยุธยา : คณะครุศาสตร์         สถาบันราชภัฎ.
วราภรณ์ บำรุงกุล. ๒๕๓๙. อ่านถูก-สะกดถูก-คำ-ความหมาย-ประโยค. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่จำกัด.
วัลภา วิทยารักษ์. ๒๕๔๒. ภาษากับความคิด. ใน การใช้ภาษาไทย ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วารุณี พลบูรณ์. ๒๕๔๒. หลักเบื้องต้นของการพูด. ใน การใช้ภาษาไทย ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิจิตร อาวะกุล. ๒๕๒๔. เพื่อการพูด การฟัง และการประชุมที่ดี. กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช.
วิภาวรรณ ปลัดคุณ. ๒๕๖๑. การเขียนรายงาน. เชียงใหม่: ภิรมย์กิจการพิมพ์.
วิเศษ ชาญประโคน. ๒๕๕๐. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
วีระ สุดสังข์. ๒๕๕๐. การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
ศิริพร ลิมตระการ. ๒๕๓๗. “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน”. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การอ่านภาษาไทย หน่วยที่ ๑-๗. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สนิท ตั้งทวี. ๒๕๓๖. อ่านไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
สนิท สัตโยภาส. ๒๕๔๕. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น. กรุงเทพฯ : ธารอักษร.
สมพร มันตะสูตร แพ่งพิพัฒน์. ๒๕๔๐. การเขียนเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
สวัสดิ์ บันเทิงสุข. ๒๕๓๗. เทคนิคการพูด, พิมพ์ครั้งที่ ๓. เชียงใหม่: ฉับแกระ.
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. ๒๕๒๒. การเขียน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
เสาวนิต ยมาภัย. ๒๕๔๓. “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเพื่อการสื่อสาร”. ใน ภาษาเพื่อการสื่อสาร    หน่วยที่ ๑-๗. ปรับปรุงครั้งที่ ๑ นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.๓. เอกสาร
อารี รังสินันท์. ๒๕๕๐. ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง.
เอกฉัท จารุเมธีชน. ๒๕๓๙. การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรมดังนี้
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบความรู้ ทักษะในการประมวล/คิด
วิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
1) ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัย แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
2) กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
3) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทาง หรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
4) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบชิ้นงาน ข้อสอบย่อย ข้อสอบกลางภาคปลายภาค รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา (ข้อ 4) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน
ทบทวนเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน แล้วนำเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนารายวิชา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกลุ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาสรุปและวางแผนพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อนำเสนอภาควิชา / คณะ