หลักการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ

Principles of Economic Plant and Animal Productions

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช เลี้ยงสัตว์ และ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บ เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ โรงเรือน อุปกรณ์ อาหารพืช และอาหารสัตว์ โรคและการสุขาภิบาล และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร
1 รู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช เลี้ยงสัตว์ และ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ 2 รู้และเข้าใจการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บ เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ โรงเรือน อุปกรณ์ อาหารพืช 3 สามารถอธิบายสายพันธุ์สัตว์ได้ 4 สามารถอธิบายการให้อาหารสัตว์ โรคและการสุขาภิบาล 5 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช เลี้ยงสัตว์ และ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บ เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์ โรงเรือน อุปกรณ์ อาหารพืช และอาหารสัตว์ โรคและการสุขาภิบาล และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล