การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก

Incubation and Hatchery Management

1.1 ให้ความรู้ทางด้านการฟักไข่สัตว์ปีก เข้าใจและปฏิบัติได้เกี่ยวกับการฟักไข่สัตว์ปีกและการจัดการโรงฟักไข่ 1.2 สามรถปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในจรรยาของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม 1.4 มีทัศนคติและเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพการฟักไข่สัตว์ปีก
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ซึ่งก้าวหน้ากว่าการเรียนการสอนตามหลักสูตรเก่า ดังนั้นนักศึกษาในปัจจุบันนอกจากต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์ปีกแล้ว จะต้องตามทันวิวัฒนาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวงการการผลิตสัตว์ปีกโดยเฉพาะการฟักไข่ รู้และเข้าใจผลกระทบทั้งโดยตรงและผลกระทบทางอ้อม อันเกิดจากการฟักไข่ที่ใช้วิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มผลผลิต,หาทางป้องกันและแก้ปัญหาต่อไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการฟักไข่สัตว์ปีกในธรรมชาติ การเจริญเติบโตของตัวอ่อนสัตว์ปีก โรงฟักและตู้ฟักไข่ การฟักไข่และการจัดการโรงฟักในระบบอุตสาหกรรม การสุขาภิบาลโรงฟักแลพตู้ฟักไข่ การจัดการของเสีย การตลาดและการจำหน่าย Study on practice on natural poultry hatching, growth of embryo, hatchery and incubators, egg hatching and business management, sanitation of hatchery and incubator, waste management, market and distribution
จัดให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง     3.1 Online : ช่องทาง โปรแกรม MS Teams      3.2 e-mail: usaneeporn_s@hotmail.com  เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ 1.2 มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ ผ่านโปรแกรม MS teams  2. กระบวนการสืบค้นเอกสารผ่านระบบออนไลน์  3. การสอนปฏิบัติการ โดยการให้ดูคลิป youtube และให้นักศึกษาบันทึกคลิปการฝึกปฏิบัติของตนเองส่งผ่านทางช่องทาง online
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง ผ่านระบบออนไลน์ 2.การสังเกต การเข้าชั้นเรียน education team  3.การนำเสนองาน และการส่งคลิปการปฏิบัติการ 4.ข้อสอบอัตนัยออนไลน์
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพที่เรียนอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2.2 มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ ผ่านโปรแกรม MS teams  2. กระบวนการสืบค้นเอกสารผ่านระบบออนไลน์  3. การสอนปฏิบัติการ โดยการให้ดูคลิป youtube และให้นักศึกษาบันทึกคลิปการฝึกปฏิบัติของตนเองส่งผ่านทางช่องทาง online  
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การนำเสนองาน 3.ข้อสอบอัตนัย 4.ข้อสอบปรนัย
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม 3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและรู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ ผ่านโปรแกรม MS teams  2. การสอนปฏิบัติการ โดยการให้ดูคลิป youtube และให้นักศึกษาบันทึกคลิปการฝึกปฏิบัติของตนเองส่งผ่านทางช่องทาง online
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.การนำเสนองาน 3.การเขียนบันทึก
4.1ภาวะผู้นำหมายถึง กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม 4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ ผ่านโปรแกรม MS teams  2. การสอนปฏิบัติการ โดยการให้ดูคลิป youtube และให้นักศึกษาบันทึกคลิปการฝึกปฏิบัติของตนเองส่งผ่านทางช่องทาง online
1.การนำเสนองานผ่าน ระบบ MS teams
5.1 มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน 5.2 ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.การคำนวณอย่างง่าย 2.การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล 3.การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ
1.การนำเสนองาน 2.รายงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล