การประกวดสัตว์และการตัดสิน

Animal Show and Judging

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและผลประโยชน์จากการประกวดและตัดสินสัตว์ ลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง ลักษณะดีและด้อยของสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ การเตรียมสัตว์เข้าประกวด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกวดและตัดสินสัตว์ การเตรียมสถานที่สำหรับประกวดสัตว์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและผลประโยชน์จากการประกวดและตัดสินสัตว์ ลักษณะประจำพันธุ์ของสัตว์เลี้ยง ลักษณะดีและด้อยของสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ การเตรียมสัตว์เข้าประกวด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกวดและตัดสินสัตว์ การเตรียมสถานที่สำหรับประกวดสัตว์
สามารถเข้าพบอาจารย์ผู้สอน ได้ในวันพุธ เวลา 15.00-16.30 น.
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล