เทคโนโลยีสื่อประสม

Multimedia Technology

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อประสม  โดยเรียนรู้กระบวนการพัฒนา เทคโนโลยีสื่อประสม การเลือกใช้ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลมัลติมีเดีย การวิเคราะห์และออกแบบ ตลอดจนการพัฒนางานซอฟต์แวร์ประยุกต์และเผยแพร่งานประยุกต์มัลติมีเดีย
สามารถอธิบายความหมายของมัลติมีเดีย องค์ประกอบของมัลติมีเดีย และอธิบายเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดียได้ สามารถสร้างภาพและนำภาพนิ่งมาประยุกต์ใช้ในงานมัลติมีเดียได้ สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวและนำภาพเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในงานมัลติมีเดียได้ สามารถใช้โปรแกรมสำหรับการอัดเสียงและนำเสียงมาประยุกต์ใช้ในงานมัลติมีเดียได้ สามารถใช้โปรแกรมวิดีโอและนำวิดีโอ มาประยุกต์ใช้ในงานมัลติมีเดียได้ สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมในการสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์งานสื่อดิจิทัลแบบต่างๆ รูปภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างสื่อดิจิทัล วิธีการนำส่งสื่อทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
  3.1 วันพุธ 15.00 - 17.00 น. ห้อง ABL202
    3.2  e-mail;  sirilux.khing@gmail.com จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
  3.3 เข้าห้องเรียนได้ที่ https://bit.ly/2YFc6TG
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเป็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน  การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem based learning และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2.2 สามารถวิเคราะห์ เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด
 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
2.8 สามารถบูรณาการความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   1. บรรยายและใช้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
1.ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2. นำเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.วิเคราะห์กรณีศึกษา
  3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
  3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
  3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปัญหาสอดคล้องกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
(1)คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3)   สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4)   สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
1.สอบกลางภาคและปลายภาค 
2.วัดผลจากการประเมินโครงการ  การนำเสนอผลงาน
3.สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
  4.1  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
  4.2  สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
  4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
  4.4  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
  4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
  4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล้ำของเทคโนโลยี การนำตัวอย่างระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาศึกษา
3.การนำเสนอรายงาน
1.   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
2.  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3.   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง   
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
  5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
  5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่ออย่างเหมาะสม
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2.  นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.3 สอนโดยชื่อสื่อการสอน Power Point
1 . ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5.ทักษะทางวิเคราะห์ตัวเลข
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.
1 BSCCS206 เทคโนโลยีสื่อประสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.5,1.6,4.1 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-15 5%
2 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3 การทดสอบย่อย 2 ครั้ง 5,15 5-15%
3 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3 การสอบกลางภาค 9 30%
4 5.1,5.2 การนำเสนองาน/การรายงาน 14 15%
5 2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3 การสอบปลายภาค 17 30%
มานิตา เจริญปรุ (2543) เรียนลัด Macromedia Flash, บริษัทโปรวิชั่น กรุงเทพฯ
ภัททิรา เหลืองวิลาศ (2545) Flash MX สร้างแอนิมเชันอย่างมืออาชีพ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด กรุงเทพ
- https://www.scirra.com/construct2
 - https://www.techsmith.com/camtasia.html
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา/การนำผลงานส่งเข้าประกวดการแข่งชันและได้รับรางวัล
2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
เพิ่มการนำผลงานของนักศึกษาที่โดดเด่นส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขันเพื่อใช้ประโยชน์ได้ในรายการอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพียงการส่งงานภายในชั้นเรียน
ไม่มี
ไม่มี