การจัดการสำนักงานสมัยใหม่

Modern Office Management

เพื่อทราบ เข้าใจ และสามารถนำความรู้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ไปประยุกต์ใช้ได้ ตามหลักการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนงานสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อทราบ เข้าใจในการจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงาน การจัดวางแผนผังสำนักงานให้เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะงาน และนำไปประยุกต์ใช้ได้ 2. เพื่อทราบ เข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่ การบริหารงานเอกสาร อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับสำนักงานสมัยใหม่ การจัดระบบวิธีการปฏิบัติงานสำนักงาน และนำไปประยุกต์ใช้ได้ 3. เพื่อทราบ เข้าใจในการจัดการข้อมูล การประมวลผลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนงานสำนักงาน และนำไปประยุกต์ใช้ได้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน การจัดการสำนักงาน การจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงาน การจัดวางแผนผังสำนักงานให้เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะงาน กระบวนการบริหารจัดการสำนักงานสมัยใหม่ การบริหารงานเอกสาร อุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับสำนักงานสมัยใหม่ การจัดระบบวิธีการปฏิบัติงานสำนักงาน การจัดการข้อมูล การประมวลผลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนงานสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1 ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 1.3  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 1.4  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 
วิธีการสอน
1.  การทำข้อตกลงเรื่องกฎระเบียบ วินัยและการเข้าเรียน การแต่งกาย  2.  โดยการบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาอย่างชัดเจน มี case study ให้ทำ 2.  การมอบหมายงานมีทั้งงานเดี่ยวและการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้แสดงความรับผิดชอบและรู้จักการทำงานเป็นทีม 4.  นำกิจกรรมที่สอดคล้องและสามารถส่งเสริม สร้างจิตสำนึกด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมอบหมายงานให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอน
วิธีการประเมินผล
1.  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น การแต่งกาย การเข้าเรียนตรงต่อเวลา 2.  ประเมินจากการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานหรือนำเสนองานตรงต่อเวลาที่กำหนด และครบถ้วนการรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนเพื่อส่วนรวม 3.  ประเมินจากการทำงานที่มอบหมายโดยไม่คัดลอกแสดงถึงการมีจรรยาบรรณ จริยธรรม
ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในการบริหารธุรกิจ 2.2  สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้านธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 2.3  สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารธุรกิจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ  2.5 สามารถนำความรู้ในการบริหารธุรกิจประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
วิธีการสอน
1. บรรยาย / อภิปรายยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาอย่างชัดเจน
2. ศึกษาด้วยตนเอง
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. เปิด CD หรือ VDO ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสำนักงาน
5. การวิเคราะห์กรณีศึกษา 6. การมอบหมายงาน
วิธีการประเมินผล
1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจำ ความเข้าใจ
2. การนำเสนองาน การทำแบบฝึกหัด
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให้ไป 4. การทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค
ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักการเหตุและผลรวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 3.3 มีความสามารถนำความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
วิธีการสอน
1. การบรรยายเนื้อหา และยกตัวอย่างการวิเคราะห์กรณีศึกษา 2. การทำแบบฝึกหัดที่สามารถให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์เป็น 3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาและนำเสนอ
วิธีการประเมินผล
1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์ สังเคราะห์
2.การนำไปใช้ การประเมินค่า
3. ทำแบบฝึกหัดในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4. โครงงานกลุ่ม ประเมินจากการทำงานที่มอบหมายนักศึกษารู้จักการวิเคราะห์และการจัดลำดับ ระบบการวิเคราะห์เหตุการณ์
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันตามบทบาทผู้นำที่ดีหรือผู้ร่วมงานที่ดี
4.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และวิชาชีพ 
วิธีการสอน
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษาในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล 3. การมอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่ม และงานชิ้นต่อไปให้เปลี่ยนสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้หลากหลายคน
วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตผู้เรียน 2.  ประเมินจากผลสำเร็จการทำงานเป็นกลุ่มของแต่ละกลุ่มและพฤติกรรมการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม 3. การนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 5.2 สามารถใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงสถิติ วิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห์ผลทางบริหารธุรกิจ 5.3 สามารถนำความรู้และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในองค์การได้ 5.4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
1. บรรยาย 2. การยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 3. การกระตุ้นให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์กับเหตุการณ์ และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
1. ประเมินจากการนำเสนองาน สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจหรือไม่ การเรียงลำดับการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองาน 2. ประเมินจากการตอบคำถามการใช้ภาษาในการโต้ตอบคำถามในขณะที่สอน 3. ประเมินจากการใช้ภาษาเขียนตอบการทดสอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
1 BBABA232 การจัดการสำนักงานสมัยใหม่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.5 สังเกตจากการเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นเรียนและผู้อื่น ตลอดการศึกษา การเข้าและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน10 % การสอบกลางภาค 30% งานที่มอบหมาย 30% การสอบปลายภาค 30%
2 2.1-2.5 จากการสังเกตและ งานที่มอบหมายนำเสนอได้ถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีที่ได้เรียน การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การโต้ตอบคำถามในขณะเรียน การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา
3 3.1-3.4 การสังเกต งานที่มอบหมายนำเสนอโดยยึดหลักทฤษฎีมาวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ตลอดภาคการศึกษา
4 4.1-4.4 การแสดงความรับผิดชอบกับงานที่ได้มอบหมาย โดยทำงานครบจำนวนชิ้นงานที่ได้มอบหมาย และตรงต่อเวลาที่กำหนด การช่วยเหลือกันนำเสนองานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา
5 5.1-5.4 การนำเสนองาน/การรายงาน การเขียนโต้ตอบที่สามารถสื่อสารเข้าใจได้ ถูกต้องตามหลักภาษา การที่นักศึกษาใช้สื่อในการนำเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา
หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
นฤมล จิตรเอื้อ (2559) การจัดการสำนักงาน. ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก. เนตร์พัณณา ยาวิราช (2565) การจัดการสำนักงานสมัยใหม่. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความและเว็ปไซต์ต่าง ๆ 
บทความและเว็ปไซต์ต่าง ๆ 
1.1. แบบประเมินผู้สอน 1.2. สนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2.1. การสังเกตความสนใจของนักศึกษา  2.2. ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3. การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับค่าคะแนนจากการเรียนของนักศึกษาและการนำเสนอรายงาน พบว่า ควรให้ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้น
ระหว่างกระบวนการสอบรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากการสอบถามนักศึกษา และการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา ภายหลังการตัดเกรดผลการเรียนในรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชา โดยการทวนสอบจากการออกข้อสอบ การให้คะแนนสอบ งานที่มอบหมาย และการให้คะแนนพฤติกรรมระหว่างเรียนและร่วมกิจกรรมของนักศึกษา  
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นโดยปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4