สิ่งแวดล้อมทางการประมง

Fisheries Environment

1. เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2. มีความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ ยาปราบศัตรูพืชในแหล่งน้ำ
3. เข้าใจถึงชีววิเคราะห์ ชีววิทยาน้ำเสีย
4. เข้าใจการวิเคราะห์และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางการประมง
5. เข้าใจแนวทางการแก้ไขและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการประมง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางด้านการประมง และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางด้านการประมงและด้านอื่น ๆ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ ยาปราบศัตรูพืชในแหล่งน้ำ ชีววิเคราะห์ ชีววิทยาน้ำเสีย วิเคราะห์และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางการประมง แนวทางการแก้ไขและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการประมง
- วัน พุธ  เวลา 15.00 - 16.30 น. ห้อง พักครูสาขาวิชาประมง  โทร 081-9829578
- e-mail; supaphon63@hotmail.co.th  ,Line ,Messenger เวลา 16.00 - 22.00 น. ทุกวัน
1.1มีคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
1.2มีจรรยาบรรณทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การทำงาน และการนำเอาความรู้ที่ได้จากวิชาคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ไปใช้ในชีวิตจริง
- มอบหมายให้ทำรายงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
- อภิปรายกลุ่ม
- ประเมินการมีวินัยจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดและการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด
- ความพร้อมเพรียงความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1  มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัย
2.2  ความรอบรู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
- บรรยายความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ำ ยาปราบศัตรูพืชในแหล่งน้ำ   ชีววิเคราะห์ ชีววิทยาน้ำเสียการวิเคราะห์และผลกระทบของสิ่งแวดล้อมทางการประมงแนวทางการแก้ไขและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการประมง
-  มอบหมายงานให้มีการค้นคว้าบทความ ความรู้ใหม่ๆ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
- มอบหมายให้ทำรายงานบทปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
-ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
-ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นำเสนอในชั้นเรียน
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ

 

 3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้
- มีบทปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ทางประมงประเภทต่างๆ ตามกระบวนการ               
- ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้มีการระดมสมองในการแก้ไขปัญหา และวิจารณ์ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
- ประเมินจากผลงานการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
- การสัมภาษณ์หรือการสอบปากเปล่า
-  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือข้อสอบ
4.1 มีภาวะผู้นำ
4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ
- มอบหมายงานทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
- อธิบายข้อปฏิบัติในการเข้าชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
- แบ่งกลุ่มนักศึกษาในภาคปฏิบัติ กำหนดหัวหน้ากลุ่มหมุนเวียนภายในกลุ่ม
-ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
5.1 มีทักษะการสื่อสาร
5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีารสนเทศ
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งจากอินเตอร์เน็ต, หนังสือในห้องสมุด และแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
- การสอนโดยมีการนำเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล
- ทำรายงานโดยเน้นแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เช่น การใช้ Power point ที่เข้าใจ
-ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
6.1 มีทักษะทางวิชาชีพ
- อธิบายวิธีการปฏิบัติ และลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ
- สาธิตและแนะนำทักษะการปฏิบัติ กำชับการควบคุมระหว่างกระบวนการปฏิบัติ และมีการสอบภาคปฏิบัติ
- ประสิทธิภาพในทักษะการปฏิบัติอย่างความถูกต้อง
- ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- ความสำเร็จและคุณภาพของผลงาน
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 6.ด้านทักษะพิสัย 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2
1 BSCAG322 สิ่งแวดล้อมทางการประมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8, 17 30% 30%
2 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2 ค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.2, 1.4 การเข้าชั้นเรียน การอภิปรายซักถามในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- เกษม  จันทร์แก้ว.  2553.  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.  พิมพ์ครั้งที่8, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
              กรุงเทพมหานคร,  357 น.
 
   - กัณฑรีย์  ศรีพงศ์พันธุ์.  2547.  พิมพ์ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์. 
             นครปฐม, 431 น.
 
   -  ขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ์ และคณะ.  2545.  ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ.  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
             แห่งประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร, 395 น.
 
   - เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต.  2539.  แหล่งน้ำกับปัญหามลพิษ.  พิมพ์ครั้งที่ 7, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
             กรุงเทพมหานคร, 318 น. 
 
   - วศิน  อิงคพัฒนากุล.  2548.  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม.  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง     
             สนามจันทร์.  นครปฐม, 232น.
 
   - สนิท  อักษรแก้ว.  2542.  ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและการจัดการ.  พิมพ์ครั้งที่ 3,
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร, 272 น.
 
   - สุวัจน์  ธัญรส.  2550.  วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น.  โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์.  กรุงเทพมหานคร, 264 น.
-
- เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในลักษณะรายวิชาเช่น Wikipedia, www.google.com   
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 - การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
- ผลการสอบ
1. สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2. การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
1. การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2. มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น คือ มีการปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4