ช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด

Distribution Channels in Marketing

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการวิเคราะห์ระบบแนวคิด การออกแบบ การคัดเลือก การจัดการ การประเมินผลช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการเกี่ยวกับสมาชิกในช่องทางการตลาด การค้าสมัยใหม่ การส่งกำลังบำรุงทางการตลาด และการกระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และมีความเข้าใจถึงความจำเป็นของการจัดการช่องทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในส่วนประสมทางการตลาด และการดำเนินงานด้านการตลาด  รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบช่องทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของการตัดสินใจในธุรกิจจริง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาดที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
การวิเคราะห์ระบบแนวคิด การออกแบบ การคัดเลือก การจัดการ การประเมินผล ช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการเกี่ยวกับสมาชิกในช่องทางการตลาด การค้าสมัยใหม่ การส่งกำลังบำรุงทางการตลาด และการกระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศผ่าน Social Network (Facebook) อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.2   มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
1.3   มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2.1 บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม 
1.2.2 ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย  การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
1.3.2 การทำรายงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และส่งตรงตามเวลาที่กำหนด
2.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2.2   มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
2.2.1    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.2    ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา โดยเน้นหลักของทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2.3    มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด และรายงาน 
2.3.1 ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่มอบหมาย และการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
3.1  สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
3.3  คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป
3.2.1    การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำรายงานโดยให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา โดยการให้แข่งขันการเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2563
3.3.1  ประเมินจากรูปเล่มรายงานการแข่งขัน
3.3.2  ประเมินจากการนำเสนอในการแข่งขัน
4.1  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
4.4  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 4.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่ม ในการแข่งขันการเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2563
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่ส่ง
4.3.2  สังเกตพฤติกรรมทำงานกลุ่ม และการเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ
5.2  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5.3  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.2.1 การถาม-ตอบในชั้นเรียน
5.2.2 การนำเสนอในการแข่งขันการเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2563
5.2.1 ประเมินจากการถาม-ตอบในชั้นเรียน
5.2.2 ประเมินจากการนำเสนอในการแข่งขันการเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2563
6.1  สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
ให้เข้าร่วมการแข่งขันการเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2563
ประเมินจากการเข้าร่วมการแข่งขันการเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2563
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands On) 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
1 BBABA605 ช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 9 และ 18 30% และ 30% รวม 60%
2 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1 การนำเสนอรายงาน และการส่งรูปเล่มรายงานที่มอบหมาย 13, 17 20%
3 1.2, 1.3, 2.2, 5.3, 6.1 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.4, 5.2, 6.1 การตอบคำถามท้ายบทแต่ละบท ตลอดภาคการศึกษา 10%
ปรีดา ตัญจนะ. (2565). เอกสารประกอบการสอนวิชาช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด. ลำปาง: สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง.
เกยูร ใยบัวกลิ่น. (2554). นโยบายการจัดจำหน่าย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด.
คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2553). ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ: บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด.
นพมาศ สุวชาติ .(2552). การจัดการจำหน่าย. ขอนแก่น. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
บริษัท พัฒนกิจ บัญชี ภาษีและฝึกอบรม จำกัด. (2557). 7 วิธีเพื่อการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687173
&Ntype=121., 18 มิถุนายน 2557.
ยุพิน พิทยาวัฒนชัย. (2552). การจัดการช่องทางการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัท ซี.วี. แอล.การพิมพ์.
รัชนี จินตชาติ และดวงรัตน์ จินตชาติ. (2550). หลักการจัดการการกระจายสินค้า. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
Pride and Ferrell. (2007). Pride – Ferrell Foundations of marketing. U.S.A.: Houghton Mifflin Company.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา ได้ดังนี้

การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1  ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากประเมินผลการสอน จึงมีการปรับปรุงโดยการจัดกิจกรรม หากรณีศึกษาในการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ได้ดังนี้
 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
 4.2 ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
นำข้อเสนอแนะของที่นักศึกษาได้เสนอแนะมาปรับปรุง ในส่วนที่ผิดพลาดให้ดีขึ้น ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที