โครงงานวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหาร 1

Food Engineering and Innovation Practice 1

เพื่อให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนตลอดจนให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ยังไม่มีการปรับปรุง เพราะจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
เรียนรู้ผ่านการทำโครงงานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการฝึกปฏิบัติ การหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา การสร้างโมเดลต้นแบบด้วยมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทดสอบและประเมินผลโดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการในทุกวันอังคารหรือพฤหัส 10.00-12.00 น.)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่และบทบาทของตน  มีความซื่อสัตย์ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเคารพต่อกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่าง
1.2.1 ให้ความรู้โดยการสอดแทรกเนื้อหาในการปฏิบัติการต่าง ๆ
1.2.2 ให้ผู้เรียนทำปฏิบัติการเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน และมีการอภิปรายกลุ่มและนำเสนอผลงาน
1.2.3 การประพฤติตนที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนผู้เรียนคนอื่นในขณะที่ทำปฏิบัติการ
1.2.4 การตรงเวลา การแต่งกาย การมีวินัยในห้องปฏิบัติการ การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.1 พฤติกรรมในขณะทำปฏิบัติการและการส่งงานที่ตรงตามเวลาที่กำหนด
1.3.2 ประเมินผลจากงานของนักศึกษา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการนำเสนองานที่มอบหมาย
1.3.4 การตรงต่อเวลาและการแต่งกายที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา คือกระบวนการขจัดสิ่งที่ผิดปกติโดยการอาศัยหลักการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ เท็จจริง โดยมีการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ (Logical Problem Solving) แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving) แก้ปัญหาแบบรวบรวมความคิดเห็น (Lateral Problem Solving) การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม (Team-Based Problem Solving) เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดและการแก้ไขปัญหาที่บรรลุเป้าหมาย โดยหลักการนี้ต้องมีการบวนการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการ ดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและปัญหานั้นไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก
2.2.1 มีการบรรยายแนะนําขั้นตอนที่สำคัญในการวิเคราะห์ปัญหาตามโจทย์ ที่ผู้สอนมอบให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ซักถามก่อนเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
2.2.2 หลังจากทำการวิเคราะห์ปัญหาและส่งงานแก่อาจารย์ผู้สอนแล้ว จะมีการนำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ที่ทำในวันนั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้นและสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้จากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่
2.3.1 มีการสอบย่อยก่อนเนื้อหาที่ได้เรียนในสัปดาห์ก่อนหน้า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ในด้านการเตรียมตัวเข้าเรียน และการสอบปากเปล่าหลังเนื้อหาที่ผู้สอนได้ถ่ายทอดในคาบเรียนนั้น ๆ เพื่อประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์งานนั้น ๆ
2.3.2 รายงานในการนำเสนอผลงานของกลุ่ม
2.3.3 การนำเสนองาน และส่งงาน Mini Project (Prototype) ของการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย
2.3.4 การสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการประเมินวิธีการคิดตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งานที่เป็นระบบ
พัฒนาความสามารถในการนำความรู้มาคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพและสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.2.1          ทำการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ
                 3.2.2 การเขียนรายงาน นำเสนองานด้วยตนเองและงานกลุ่ม
                 3.2.3 เน้นให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเองและรู้จักวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการวิเคราะห์ ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา จากโจทย์ที่ผู้สอนได้มอบหมายให้วิเคราะห์
3.2.4 ให้ทำงานกลุ่มช่วยกันแก้ไขโจทย์ปัญหาตามกรณีที่กำหนด
3.3.1 เน้นการทดสอบแบบการปฏิบัติ โดยมีโจทย์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และเลือกใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆในการหาคำตอบอย่างเหมาะสม
3.3.2 การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมอาหาร 
3.3.3 วัดผลจากการนำเสนอผลการแก้ปัญหาโดยใช้ Prototype ชิ้นงานในการนำเสนอ และ รูปแบบรายงานต่าง ๆ
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนด้วยกัน 
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
4.2.1 การทำปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม การแบ่งงานกันภายในกลุ่ม
4.2.2 การใช้และรับผิดชอบอุปกรณ์ในการทำ Prototype ชิ้นงาน ร่วมกับผู้อื่น
4.2.3    ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบางส่วน เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
4.2.4 มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหาตามโจทย์ที่ผู้สอนมอบหมาย เพื่อให้ทำงานกับบุคคลที่หลากหลายมากขึ้น
4.3.1 พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมในระหว่างการทำงานกลุ่ม
4.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแก้โจทย์ปัญหา
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงานนำเสนอ
5.1.3 ทักษะในการนำเสนอรายงาน โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1          มีการวิเคราะห์และคำนวณที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2.2 นำข้อมูล/ผลการทดลองบางส่วนมาอภิปรายร่วมกันกับผู้เรียนและผู้สอน
5.2.3 มีการเลือกใช้รูปแบบสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำเสนอ
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2    ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 1 4 5 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 /
1 ENGFI136 โครงงานวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหาร 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านความรู้ (การนำเสนองาน) โครงร่างงานวิจัย ไฟล์รูปเล่ม MS wordและการนำเสนอผลการดำเนินโครงงานวิจัย 10, 11, 14 30
2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน) การเข้าชั้นเรียน/การส่งงานตามที่ได้มอบหมาย การเข้าชั้นเรียนทุกสัปดาห์ การส่งงานตามมอบหมาย สัปดาห์ที่ 2, 3, 4, 10, 17 10
3 ด้านทักษะทางปัญญา (ปฏิบัติ/กิจกรรมคู่) งานกลุ่ม Project เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 20
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ปฏิบัติ/กิจกรรมคู่) งานกลุ่ม Project ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 10
5 ด้านทักษะพิสัย (ปฏิบัติ) การลงมือปฏิบัติโครงงาน สัปดาห์ที่ 12,13, 15, 16 10
แหล่งค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ อาทิ google scholar, ThaiJo, Sciencedirect, Springerlink รวมทั้ง แหล่งค้นคว้างานวิจัยผ่านห้องสมุดในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2  ข้อเสนอแนะของนักศึกษา
2.1  การสังเกตพฤติกรรมจากการทำปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.2  การสรุปผลการปฏิบัติงาน
2.3  การส่งงาน Prototype ชิ้นงาน และการนำเสนอผลงาน
 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1  ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา โดยดูจากแบบทดสอบก่อนการเรียน เพื่อปูพื้นฐานและทบทวนในบางหัวข้อ
3.2  การวิจัยในชั้นเรียน
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาดังกล่าวมีจำนวนไม่มาก จึงทำให้สามารถทวนสอบโดยการนั่งสอบถาม พูดคุย ถึงความเข้าใจทั้งทางทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติ
5.1 ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมให้มีความหลากหลาย
5.2 เปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษานอกห้องเรียน
5.3 ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ และได้ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร