แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร

Applied Calculus for Engineers

เข้าใจกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม เข้าใจเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ เข้าใจแคลคูลัสฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น แก้ปัญหาการหาอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์ตามเส้น คำนวณการหาปริพันธ์ซ้อนสองชั้น ปริพันธ์ซ้อนสามชั้นและการประยุกต์ เข้าใจอนุกรมกำลัง อนุกรมเทเลอร์ และ อนุกรมแมคคลอริน เป็นวิชาในการศึกษาวิชาแคลคูลัสชั้นสูงและวิชาด้านวิศวกรรม เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านการฝึกสมองอันเป็นแนวทางให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
ให้เข้าใจเกี่ยวกับ พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์เชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์อนุกรมอนันต์และการทดสอบการลู่เข้า อนุกรมกำลัง อนุกรมเทเลอร์ และ อนุกรมแมคคลอริน
ศึกษาเกี่ยวกับ พิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์เชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุกรมอนันต์และการทดสอบการลู่เข้า อนุกรมกำลัง อนุกรมเทเลอร์ และ อนุกรมแมคคลอริน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยนักศึกษาสามารถนัดเวลาเรียน ที่จะเรียนได้ตามความเหมาะสม และอาจารย์ สอนเสริมนอกเวลาตามความเหมาะสม
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
เช็คชื่อต้นคาบเรียน  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณในแต่ละวิธีในเนื้อหาที่เรียน พร้อมทั้งในสูตรในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง ซักถามข้อสงสัย มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดส่งตามกำหนด
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การเลือกใช้วิธีการในการแก้ปัญหาโจทย์ได้ถูกต้อง ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย/และการสอบวัดผล
มีความรู้และเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณในแต่ละวิธีในเนื้อหาที่เรียน พร้อมทั้งในสูตรในการคำนวณ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบข้อเขียน 

-วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์โดยพิจารณาจากการซักถามในห้องเรียน
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
มอบหมายให้ทำโจทย์ปัญหา  เสนอแนวคิดที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
ทดสอบย่อยสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1.มอบหมายงานรายกลุ่ม หรือแบบฝึกหัดให้ทำเป็นกลุ่ม
2. ให้นำเสนองาน แบบฝึกหัด โดยกำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคน
1.ประเมินจากความรับผิดชอบงานกลุ่ม
2. ประเมินจากการนำเสนองาน
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.3สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานกลุ่มและนำเสนอ
ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3. ด้าน ปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 FUNMA111 แคลคูลัสประยุกต์สำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์คณิตศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์, 2545. มนัส สมประสงค์.(มปป) แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. วรรณา ไชยวิโน.(มปป) แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม วิชาการ. Anderson, Kenneth W., and Hall, Dick Wick. Elementary Real Analysis. New York: McGraw-Hill, 1972. Anton, Howard. Calculus with Analytic Geometry. Fourth Edition. John Wiley & Son, Inc.,1992. Barrett, Louis. Advance Engineering Mathematics. Tokyo : McGraw-Hill, 1982.