ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

Fundamental Physics 1

1. เข้าใจหลักการทางฟิสิกส์ ตามหัวข้อต่าง ๆ ในคำอธิบายรายวิชา
2. แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ และประยุกต์วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 กับวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3. พัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห์และการทำงานอย่างเป็นระบบโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
- เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 ไปเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
- เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศึกษาเกี่ยวกับฟิสิกส์เบื้องต้น  เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค จุดศูนย์กลางมวล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิเลต กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น
3.1 วันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น. ห้อง 211
3.2 e-mail; s.inthong@rmutl.ac.th เวลา 8.00 - 19.00 น. ทุกวัน (เฉพาะรายที่ต้องการ)
3.3 กลุ่ม Line, ห้องเรียน ออนไลน์ ms team
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction) ซึ่งจะมีรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือ แบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งคำถามหรือตอบคำถาม 2. อภิปรายกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน หาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ ในการทำงานกลุ่มต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิก 3. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยไม่กระทำทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนในรายวิชา 
- การนำเสนองาน

- แบบทดสอบวัดความรู้ด้านทฤษฎี

1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2. ประเมินผลจากการทำงานเดี่ยว และการทำงานเป็นกลุ่ม ความสัมพันธ์ในกลุ่ม 3. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย คลอบคลุม เนื้อหา ทางทฤษฎีทั้งหมดในรายวิชา การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประยุกต์มาใช้กับวิชาชีพ
1. ประเมินผลจากการสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและการบ้าน 3. ประเมินจากจัดทำรายงานที่นักศึกษา 4. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. การสอนภาคบรรยายมีการใช้ตัวอย่างที่เหมาะสม 2. พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ 3. อภิปรายกลุ่ม การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 4. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาในชั้นเรียน
1. สอบกลางภาคและปลายภาค 2. วัดผลจากการประเมินโครงการ การนำเสนอผลงาน 3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 2. มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล 3. การนำเสนอรายงาน
1. ประเมินการเข้าชั้นเรียน และการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 2. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 3. ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning 2. นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - ความรู้ สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบย่อย ตามความเหมาะสม 60 %
2 - ทักษะทางปัญญา - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - ประเมินผลงานการทำงานกลุ่ม การนำเสนอหน้าชั้นเรียน - การส่งงานตามที่มอบหมายรายบุคคล - ประเมินผลงานการทำงานกลุ่มจากรายงานการประยุกต์รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 กับวิชาชีพ พร้อมการนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 30 %
3 - คุณธรรม จริยธรรม - การเข้าชั้นเรียน (บันทึกเวลาการมาเรียน) - สังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 %
เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1  (เอกสารอัดสำเนา) 
ฟิสิกส์ 1. คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2541. ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย ภาคกลศาสตร์ . ผศ.จรัส บุณยธรรมา , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ : สุริยาสาส์น,2543 กลศาสตร์เวกเตอร์ พลศาสตร์ภาคแรก . ผศ.จรัส บุณยธรรมา , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพฯ : สุริยาสาส์น,2543 กลศาสตร์วิศวกรรม. อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์ . กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์,2542 โจทย์ประกอบการเรียนฟิสิกส์ . ผศ.จรัส บุณยธรรมา , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพฯ : สุริยาสาส์น,2543
เว็บไซต์ เช่น http://www.neutron.rmutphysics.com/physics/ http://www.rmutphysics.com/CHARUD/formular1/index.html
แหล่งข้อมูลตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
ให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การประยุกต์ใช้สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนในรูปแบบการนำเสนอแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การขอรับคำปรึกษาและสังเกตการณ์ของผู้สอน
หลังจากทราบผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 รวบรวมปัญหาการเรียนของนักศึกษาและแนวทางแก้ไข โดยทำการสำรวจเบื้องต้นจากผลการประเมินการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 3.2 การจัดทำและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบ และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 4.2 ให้นักศึกษามีโอกาสตรวจสอบคะแนนก่อนส่งเกรด 4.3 การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเดียวกันของแต่ละกลุ่มกับผลการประเมินพฤติกรรม
ผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 นำผลที่ได้จากการประเมินของนักศึกษา คะแนนสอบ นำมาสรุปผลและพัฒนารายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองพัฒนาความคิดที่หลากหลาย