ศิลปะร่วมสมัย

Contemporary Art

1.1 รู้ความหมายและแนวความคิดของงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)
1.2 เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทางด้าน รูปแบบ และเทคนิควิธีการของงาน  ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)
1.3 สามารถบรรยายเชิงวิชาการ วิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานสร้างสรรค์ในงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ทั้งในโลกตะวันตก และเอเชียได้
1.4 สามารถเข้าใจแนวความคิดและรูปแบบของงานศิลปะร่วมสมัย(Contemporary Art)ในแต่ละลัทธิต่างๆ และในแต่ละประเภทได้
1.5 เห็นคุณค่าของผลงานศิลปะทุกแขนงทางด้านทัศนศิลป์ในงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)
2.1 นักศึกษามีความรู้เชิงวิชาการในด้านแนวความคิด เกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัย
 (Contemporary Art)
2.2 นักศึกษามีการบรรยาย วิเคราะห์ วิจารณ์ และเขียนรายงาน ในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ในแต่ละยุคสมัยได้
2.3 สามารถเข้าใจบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อรูปแบบ และแนวความคิดของศิลปินในงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)
2.4 นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ต่อการปฏิบัติในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาวิชาเอกต่อไปได้
ศึกษาประวัติความเป็นมาของแนวคิด รูปแบบ เทคนิค และลักษณะเฉพาะของศิลปะ ร่วมสมัยในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 รวมไปถึงอิทธิพลทางศิลปะยุคต่าง ๆ สู่การ สร้างสรรค์ใหม่ในปัจจุบัน เพื่อมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผลงานทาง ทัศนศิลป์ร่วมสมัยได้ Study background concepts, forms, techniques, and characteristics of contemporary art from the 19th century until the present to gain insight and analyze contemporary art.
อาจารย์ผู้สอนจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน ตามความเหมาะสม และสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า
 พัฒนานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา   มีความรักในวิชาเรียน  รักที่จะฝึกฝนค้นคว้าตามกระบวนการของวิชาทางด้านทัศนศิลป์      มีการศึกษาค้นคว้าให้ประสบผลสำเร็จโดยความเพียร   มีความซื่อสัตย์  สามารถศึกษาในรายวิชาร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี
- ให้นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบรายบุคคล ได้ทดลองบรรยายเชิงวิชาการได้มีการกำหนดเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในการสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)ในแต่ละยุคสมัยได้           
- ต้องเข้าชั้นเรียนเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ นำไปสู่การพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกัน
- นักศึกษาต้องมีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน
ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความรักในวิชาเรียน รักที่จะฝึกฝนค้นคว้าตามกระบวนการของวิชาทางด้านทัศนศิลป์ มีความซื่อสัตย์
1 นักศึกษามีความรู้เชิงวิชาการในด้านความหมายเกี่ยวกับทัศนศิลป์ในงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)
2 นักศึกษามีความรู้จากการค้นคว้าและบรรยาย วิเคราะห์ วิจารณ์ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)
3 มีความรู้ทางด้านทัศนธาตุต่างๆ ในศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ผ่านเทคนิควิธีการของงานศิลปินในลัทธิต่างๆ
4 มีความรู้ในเรื่องของ แนวความคิด รูปแบบ และเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ ของศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ทั้งในโลกตะวันตกและในเอเชีย
5 นักศึกษาสามารถประยุกต์ไปใช้ต่อในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาทัศนศิลป์ต่อไปได้
- ให้ความรู้กับนักศึกในเชิงทฤษฏี เป็นการเกริ่นนำในเรื่องความสำคัญ และความหมายของทัศนศิลป์ในงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)
- บรรยายผ่านสื่อสาระสนเทศ โดยมีเนื้อหาแนวคิด พร้อมภาพประกอบ เกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) โดยเริ่มต้นจากยุคโมเดิร์นอาร์ต Modern Art มาจนถึงยุคปัจจุบัน
- ให้นักศึกษาได้แบ่งกลุ่มทำรายงานและบรรยายจากการค้นคว้าแต่ศิลปะยุคสมัยใหม่มาจนถึงยุคปัจจุบันวิเคราะห์ วิจารณ์ ในเรื่อง ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ร่วมกัน
- วิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ นำไปสู่การเข้าบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อแนวความคิดและรูปแบบ ในงานศิลปะร่วมสมัย
      - ประเมินจากการพูดบรรยายหน้าห้องเรียนและการเขียนรายงาน ในเชิงวิชาการของนักศึกษา ทั้งงานกลุ่ม และส่วนบุคคล โดยกำหนดหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย       - ประเมินจากการสามารถวิเคราะห์ผลงานศิลปะของศิลปินในยุคสมัยใหม่ มีความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด รูปแบบและเทคนิค วิธีการที่นำเสนอของานศิลปะในยุคสมัยใหม่ได้       - ประเมินทางด้านความขยันและรับผิดชอบ ส่งงานตามกำหนดเวลา
      - ประเมินจากผลคะแนน สอบกลางภาค และปลายภาค
      - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการเรียน วิพากษ์ วิจารณ์ และการเข้าชั้นเรียน
       - นักศึกษาต้องมีความรู้เชิงวิชาการในด้านความหมายและความสำคัญเกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)
       - นักศึกษาต้องมีความสามารถวิเคราะห์ ในการแสดงออกทางศิลปะของศิลปินใน
ยุคสมัยใหม่ มีความเข้าใจในทัศนธาตุต่างๆรวมไปถึงการแทนค่าในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งศิลปินในแต่ลัทธิทางศิลปะนำเสนอผ่านผลงานอันหลากหลาย
       - นักศึกษาสามารถนำความรู้ในเชิงทฤษฎี เพื่อพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในการลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนอย่างเป็นเฉพาะตัว
      - กำหนดให้นักศึกษาได้มีทักษะในการพูด บรรยาย เพื่อวิเคราะห์ผลงาน เกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)
      - กำหนดให้มีการวิจารณ์ผลงานศิลปะของศิลปินในยุคสมัยใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน
      - แนะนำให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยศึกษาจากศิลปินสำคัญในยุคสมัยใหม่มาจนถึงยุคปัจจุบัน
      - ประเมินจากทักษะในการพูด บรรยาย เพื่อวิเคราะห์ผลงาน เกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art)ได้
      - ประเมินจากการเขียนบทความ รายงาน ผลงาน เกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัย
 (Contemporary Art)ได้       - ประเมินจากทัศนะส่วนบุคคลที่มีคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
     - สามารถวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ นำไปสู่การพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกัน
     - มีความเคารพตนเองและผู้อื่น โดยสามารถศึกษาค้นคว้า บรรยาย และเขียนรายงานเป็นกลุ่มได้
     - มีความรัก ความสามัคคีกันในชั้นเรียน
     - ให้นักศึกษาสามารถ รับฟังคำวิจารณ์จากผู้อื่นได้
     - สอนให้เห็นความสำคัญของความแตกต่างกันไปแต่ละบุคล
     - กำหนดการบรรยาย การเขียนรายงานเชิงวิชาการเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างความสามัคคี
     - ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
     - ประเมินผลจากความรู้  ความเข้าใจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน
     - ประเมินผลจากการกำหนดให้ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
- เพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการที่ได้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นำเสนอตัวอย่างความรู้  ความชำนาญเกี่ยวกับงานศิลปะร่วมสมัย(Contemporary Art)รวมทั้งตัวอย่างผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นำเสนอภาพผลงานศิลปะ เทคนิควิธีการที่ได้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
       - ประเมินผลความรู้ความเข้าใจจากผลงานที่สร้างสรรค์ตามเทคนิควิธีการที่ได้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
      - ประเมินผลจากการมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
(2) มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
 (3) มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
แนะนำทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง รวมถึงการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง
 
ประเมินจากกระบวนการทำงาน การนำเสนอ และแบบทดสอบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา (1) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (2) มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น (3) มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ (1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตรอื่นที่เกี่ยวข้อง (2) มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ (3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม (4) มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม ศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา (1) สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน (2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ (3) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพได้ (4) มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน (1) มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี (2) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (3) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง (1) สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงาน (1) มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ (2) มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง (3) มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BFAVA101 ศิลปะร่วมสมัย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 รู้ความหมายและประเภทของงานศิลปะทางด้านศิลปะร่วมสมัย ประเมินจากการวิเคราะห์และบรรยายผลงานทางด้านศิลปะร่วมสมัย 1-8 30%
2 เข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย สามารวิเคราะห์แนวความคิดและรูปแบบทางศิลปะได้ ประเมินจากการเขียนรายงานเชิงวิชาการทางด้านศิลปะร่วมสมัย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 1-16 60%
3 มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน 1-16 10%
รศ.จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. โลกศิลปะศตวรรษที่20. กรุงเทพ:สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2552
รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก. แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง. กรุงเทพ:สำนักพิมพ์อัมรินทร์ ปริ้นติ้ง, 2550
คอตติงตัน เดวิด. ศิลปะสมัยใหม่:ความรู้ฉบับพกพา. กรุงเทพ:โอเพ่นเวิลด์ส, 2554
สุธี คุณาวิชยานนท์. จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ:บ้านหัวแหลม, 2546
หนังสือศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ:อัมรินทร์ปริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2540
ศาสตราจารย์ กำจร สุนพงษ์ศรี. หนังสือศิลปะสมัยใหม่ .สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
หนังสือศิลปะร่วมสมัยไทย, พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2558
- สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นในเนื้อหานั้น
    - นักศึกษาประเมินการสอนในคอมพิวเตอร์
    - ประเมินการสอนโดยผู้บริหารของภาค หรือสาขาวิชา
- จัดประชุมคณะอาจารย์  ระดมความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
- สรุปผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา
 - ประชุมคณะอาจารย์แจ้งผลการประเมิน    แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการสอน
 - จัดประชุม สัมมนาคณะอาจารย์เพื่อพัฒนาเทคนิคใหม่เกี่ยวกับการสอน
- มีคณะกรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา
 - มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบ และผลสอบ        
 - ให้นักศึกษาตรวจสอบคะแนน    ผลคะแนนจากฝ่ายทะเบียนได้
- นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น    คะแนนสอบของนักศึกษา   การประชุมสัมมนานำมา สรุปผล และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคเรียนต่อไป