สัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม

Seminar for Industrial Design

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาและการจัดฝึกอบรม ทางด้านออกแบบ 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการสืบค้นหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ทักษะการมี บทบาทเป็นทั้งวิทยากร และทีมผู้จัดสัมมนา 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเสนอประเด็นปัญหา ความก้าวหน้าวงการด้าน การออกแบบอุตสาหกรรม 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการสัมมนา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการเขียนโครงการและการจัดสัมมนา การประเมินผล พัฒนา ทักษะการพูด การบริหารจัดการงานสัมมนา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปเป็น พื้นฐานของรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำเสนอหัวข้อโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม วิชาการ นำเสนอผลงาน และวิชาที่ใช้ทักษะในการพูดนำเสนอผลงาน
ฝึกปฏิบัติจัดสัมมนา ตั้งหัวข้อการสัมมนา เขียนโครงการสัมมนาด้านงานออกแบบอุตสาหกรรม และด้านความก้าวหน้าทางงานออกแบบ ครอบคลุมเนื้อหาที่นักศึกษาสนใจในระดับปริญญาตรี และจัดการ สัมมนาตามหัวข้อที่นำเสนอ
   อาจารย์ผู้สอน  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Line,  Facebook หรือ ทาง email ของผู้สอน  -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) ผ่านทาง Zoom หรือ Facebook live หรือ Line กลุ่ม
 
  1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น               
  3 มีจิตสำนึก จิตสาธารณะ
 
 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย กำหนดเวลาการเข้า ชั้นเรียน การปฏิบัติงาน การส่งงานที่แน่นอน การ แต่งกายอย่างเหมาะสม 2. มอบหมายงานให้แบ่ง หน้าที่ รับผิดชอบเป็นกลุ่ม อย่างชัดเจน สอดแทรกคุณ ธรมร จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ระหว่างท าการสอน 3. ชี้ให้เห็นความเสียหาย จากการละเมิดลิขสิทธิ์ทาง ปัญญา
1. การเข้าชั้นเรียนและผลงาน ที่มอบหมายตรงตามเวลาที่ กำหนด 2. สังเกตพฤติกรรม ความตั้งใจ เรียน การเข้าชั้นเรียน การ แสดงความเห็น การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมกลุ่ม ความ รับผิดชอบต่องานที่มอบหมาย 3. ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อื่น
1.มีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎี และปฏิบัติ 2.สามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ ความคิดสร้างสรรค์
1. บรรยาย และมอบหมาย งานให้นักศึกษาค้นคว้า และสรุปงานที่มอบหมาย 2. ตั้งคำถาม ให้นศ.ตอบเอง แทนการสอน โดยมองทั้ง ด้านบวกและลบ
1. สอบข้อเขียน สังเกต พฤติกรรมการมีส่วนร่วม ความ รับผิดชอบ 2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
 
1.มีความรู้ความเข้าใจหลักการทฤษฎี และปฏิบัติ 2.สามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ ความคิดสร้างสรรค์
1. จัดกลุ่มอย่างอิสระเขียน โครงการเกี่ยวข้องกับ วิชาชีพนำเสนอ 2. นำเสนอให้มีการลงมติ เลือกผลงานของกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่งเพื่อจัดงานช่วงปลาย ภาค แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบ ให้ชัดเจน
1. การนำเสนอ 2.ข้อสอบ 2. สังเกตพฤติกรรมการทำงาน การให้ความร่วมมือกับกลุ่ม การรู้จักแสดงออก กล้าคิด กล้าพูด การแก้ปัญหาเฉพาะ-หน้า
1.การเป็นผู้นำผู้ตามของกลุ่มอย่าง เหมาะสม 2. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับ ผู้อื่น 3.เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น 4.มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ ส่วนรวม
1. มอบหมายงานให้ทุกคน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ โดย อิสระ -ติดตามความก้าวหน้าและ คอยให้คำปรึกษา 2. กำหนดกิจกรรมการ ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม - การร่วมวิพากษ์ ทุกคน เลือกผลงานการน าเสนอ เป็นงานนิทรรศการของชั้น ปี 3. การร่วมวิพากษ์ ทุกคน เลือกผลงานการนำเสนอ เป็นงานนิทรรศการของชั้น ปี 4. ติดตามการทำงาน ตาม หน้าที่ที่รับผิดชอบ
1. สังเกตจากพฤติกรรมการ ทำงานตามบทบาทจากงานที่ ได้รับมอบหมายจากสมาชิก 2. สังเกตจากพฤติกรรมการให้ ความร่วมมือทำงานเป็นกลุ่ม และประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของ งานที่ได้รับมอบหมาย 3. สังเกตจากพฤติกรรม การแก้ปัญหา การติดต่อ ประสานงาน การเตรียม งาน 4. สังเกตจากพฤติกรรมการ ทำงาน และประเมินจากงานที่ ได้รับมอบหมาย
1. สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียนอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. สามารถเลือกรูปแบบของการ น าเสนอที่เหมาะสม 3. มีทักษะการคำนวณ
มอบหมายให้จัด โครงการ โดยมีการเขียน โครงการจัดทำงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการสรุปผลการ ประเมินโครงการ บรรยายเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ฝึกเขียนโครงการซึ่งต้อง คำนวณงบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม ครบถ้วน - มอบหมายให้จัดโครงการ โดยจัดทำงบประมาณ ค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
 
1. ผลงานที่ได้รับมอบหมาย สังเกตพฤติกรรมการร่วม กิจกรรม งานที่มอบหมาย / นำเสนอ และสอบปลายภาค งานที่มอบหมาย และสอบ ปลายภาค
1. มีทักษะในการทำตามแบบและปฎิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
2. มีทักษะในการหาแนวทางปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
3. มีทักษะในการในการปฎิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีการดำเนินงาน การวางแผน ดำเนินงาน ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษาโครงการสัมนนาต่างๆด้านการออกแบบอุตสหกรรม และการจัดสัมมนา โครงการที่เกี่ยวข่อง ตามแนวทางของการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการจัดสัมมนา การปฎิติงานจริงและผลงาน รายงานสรุปผลการสัมมนา ผลการความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา  การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ไขปัญหา ความรับผิดชอบรายบุลคลต่องานที่ได้มอบหมาย 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนยโลยีสารสนเทศ ุ 6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.4 3.2 3..3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
1 BAAID120 สัมมนาออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2.1.1, 2.2.1.2 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.6.1.1, 2.6.1.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 30%
2 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.3, 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.6.1.1, 2.6.1.2 การศึกษาค้นคว้า การนาเสนอ การทางานกลุ่ม จัดสัมมนา การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาค การศึกษา 50%
3 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.3, 2.5.1.1, 2.5.1.2 การเข้าชั้นเรียนในห้องเรียน Microsoft Teams การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาค การศึกษา 20%
ชาญ สวัสดิ์สาลี.2550. คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ. พิมพ์ครังที่ 5. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสานักงาน กพ.
ณัฐพงศ์ เกศมาริษ. 2545. เทคนิคการนาเสนออย่างมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
นนทวัฒน์ สุขผล. 2543. เทคนิคการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
นิรันดร์ จุลทรัพย์. 2550. จิตวิทยา การประชุมอบรมสัมมนา. สงขลา: ศูนย์หนังสือม.ทักษิณฯ.
สมชาติ กิจจรรยา. 2544. สูตรสาเร็จการจัดฝึกอบรม. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
สายสอางค์ แกล้วเกษตรกรณ์. 2543. สูตรสาเร็จการเป็นวิทยากร. กรุงเทพฯ: สวัสดิการสานักงาน กพ.
สิทธิเดช ลีมัคเดช. 2551. สัมมนาน่าสนุก : คู่มือสาหรับนักจัดสัมมนา. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย.
เอกสารวิชาสัมมนา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทาโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็น จากนักศึกษาได้ดังนี้  
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในห้องเรียน Microsoft Teams
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่าน email ผ่าน Line /Facebook ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทาเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  
2.1 การสังเกตการณ์สอนและบันทึก
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม สมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  
3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หา Best Practice กับอาจารย์หลักสูตรอื่นที่สอนวิชาเดียวกัน
3.2 การศึกษาหาเทคนิคและความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมสัมมนา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขี้น ดังนี้  
5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับงานวิจัยหรือความก้าวหน้าของวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ