ผู้ประกอบการฟาร์มพืช

Crops Farm Entrepreneur

          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับเกี่ยวกับรูปแบบและขนาดของฟาร์ม สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตพืชในยุคปัจจุบัน การจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบการผลิตพืช การบริหารงบประมาณ และต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความสำเร็จในการผลิตพืช เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตพืช การสร้างแบรนด์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและขนาดของฟาร์ม สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตพืชในยุคปัจจุบัน การจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบการผลิตพืช การบริหารงบประมาณ และต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความสำเร็จในการผลิตพืช เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตพืช การสร้างแบรนด์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
          Study and practice on farm patterns and sizes, current crop production situations and trends, information management of crop production systems, budget and production costs management, efficiency analysis and success in crop production, new technologies to increase efficiency and precision in crop production, branding, value-added creation, and self-improvement for entrepreneurship in bio-economy, circular economy, and green economy.
3.1 ห้องพักอาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ หรือ โทรศัพท์ 080-8571739
3.2 ส่ง e-mail: Wanwisa_ink@rmutl.ac.th
3.3 ให้คำปรึกษาผ่าน line กลุ่มวิชา ในวันเวลาราชการ *หากกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ตลอด
1. ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรมซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ
2. มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
3. มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
4. สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำดีทำประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสียสละ
1. ประเมินการมีวินัยจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด
2. ประเมินจากความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ประเมินจากความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. ประเมินจากผลงานที่ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นหรือมีการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน
6. ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานในชั้นเรียนที่ไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพที่เรียนอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง    
2. มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 
1. เน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมีการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
 
 
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
4. ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นำเสนอ
5. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
6. ประเมินจากรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม
2. มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
3. แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและรู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
1. บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง และกรณีศึกษาทางการเกษตร เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ ประเมินข้อมูลและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
2. การอภิปรายกลุ่มเพื่อระดมความคิดวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้มาหรือเลือกใช้ความรู้ที่เรียนมาแก้ไขโจทย์ปัญหาที่กำหนด
3. ให้นักศึกษาปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า
1. ประเมินจากผลงานการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
2. การสัมภาษณ์หรือการสอบปากเปล่า
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือข้อสอบ
1. กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
2. มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
 
 
 
 1. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
 5. มีภาวะผู้นำและผู้ตามในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 6. สามารถวางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม
1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
1. ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง สถานการณ์เสมือนจริงหรือแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาหรือในการปฏิบัติงานจริง
2. นำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
1. ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข้อมูล
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ประมวลผลและแปลความหมาย
3. การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
1. มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ
1. การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
1. ประสิทธิภาพในทักษะการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
2. ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3. ความสำเร็จและคุณภาพของผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
1 BSCAG601 ผู้ประกอบการฟาร์มพืช
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 การเข้าชั้นเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 1-8 และ 10-16 5%
2 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 การนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในการทำงาน 1-8 และ 10-12 15%
3 3 และ 4 ทดสอบย่อย 4 และ 6 15%
4 1, 2 และ 5 สอบกลางภาค 9 25%
5 6 และ 7 สอบปลายภาค 17 25%
6 8 และ 9 การนำเสนอการจำลองเป็นผู้ประกอบการฟาร์มพืช 13-16 15%
Big Data institute. 2022. 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร (Agriculture  Innovations) สำหรับปี 2022. https://bdi.or.th/movements/top-10-agriculture-trends- technologies-innovations-for-2022/
 
Sarah K. L., J. Skoet and T. raney. 2016. The Number, Size, and Distribution of Farms, Smallholder Farms, and Family Farms Worldwide. World Development. 87: 16–29.
 
Shenggen Fan and Connie Chan-Kang.2005. Is small beautiful? Farm size, productivity, and poverty in Asian agriculture. Agricultural Economics. 32: 135-146.
 
กลุ่มพัฒนากลุ่มเกษตรกร กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร. 2565. คู่มือ แนวทางการ ส่งเสริมเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรในกลุ่มเกษตรกร. 61 น.
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. บทที่ 5 การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม. https://ms.udru.ac.th/asst.prof.benchamat/4knowledgesources/createdthaibooks/farmmanagement/chapter5.pdf
 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. บทที่ 7 การคิดต้นทุนการผลิต      https://ms.udru.ac.th/asst.prof.benchamat/4knowledgesources/createdthaibooks/farmmanagement/chapter7.pdf
 
คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2559. การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Entrepreneurship and Business). 299 น.
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. 2548. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช Information for Crop Production Management หน่วยที่ 1-7. พิมพ์ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 334 น.
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์. 2548. เอกสารการสอนชุดวิชาสารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช Information for Crop Production Management หน่วยที่ 8-15. พิมพ์ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 487 น.
 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. 2020. Precision Farming เทคโนโลยีผสมผสานการเกษตรยุคดิจิทัล. https://www.nectec.or.th/news/news-article/precision-farming.html
 
สมศักดิ์ เพียบพร้อม. 2530. หลักการและวิธีการจัดการธุรกิจฟาร์ม. พิมพ์ครั้งที่ 1. โอ. เอส. พริ้น ติ้ง เฮ้าส์ จํากัด, กรุงเทพฯ. 240 น.
 
สุวรรณา สายรวมญาติ. เอกสารคำสอน วิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจฟาร์ม บทที่ 8 การวิเคราะห์งบประมาณฟาร์มเพื่อการตัดสินใจ. https://www.eatecon.com/wp-          content/uploads/2023/08/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%9A %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-SWN.pdf
 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน). 2565. 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสำหรับปี 2022. https://nia.or.th/10-agriculture-trends-innovation
 
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. 2566. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2567. กรุงเทพฯ. 238 น.
 
Hannah R. and M. Roser. 2022.  Farm Size and Productivity. https://ourworldindata.org/farm-size
 
Investree. Business Model Canvas คืออะไรและสำคัญกับ SME อย่างไร?. https://www.investree.co.th/knowledge-hub-detail/business-model-canvas.
 
Plant Based เทรนด์อาหารจากพืชที่น่าลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมอาหารไทย. 2023. Cogistics Co., Ltd. https://www.cogistics.co.th/th/blog/knowledge/plantbased- %E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0% B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A-   %E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0% B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3/
The Wisdom Academy. Business Model Canvas คืออะไร ใช้อย่างไรให้ได้ผล (พร้อมตัวอย่าง).  https://thewisdom.co/content/what-is-business-model-      canvas/#HOW_%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E         0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8  %94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2
 
มติชนออนไลน์. 2566. กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับ อะโวคาโด. https://www.matichon.co.th/publicize/news_4041248
 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ. โมเดลเศรษฐกิจ บีซีจี.  https://www.nxpo.or.th/th/bcg-economy/
 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. BCG เป็นมายังไง. https://www.bcg.in.th/background/.
David Dawe. 2015. Agricultural transformation of middle-income Asian economies Diversification, farm size and mechanization. Food and Agriculture Organization of the United.15-04: 1-53.
 
Futoshi Yamauchi. 2021. Changing farm size and agricultural productivity in Asia. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/731791/adou2021bp-farm-size-agri-productivity-asia.pdf
 
Keijiro Otsuka, Yanyan Liu and Futoshi Yamauchi. 2016. The future of small farms in Asia. 34(3): 441-461.
 
    - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
    - การสะท้อนแนวคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้
    - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
   - ผลการสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค
   - การนำเสนอรายงาน ผลการปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในการทำงาน
   - มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจท้ายการเรียนการสอน
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการสุ่ม  ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
   - โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
   - ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
   - การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา
   - อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอสาขาวิชา/ คณะ เพื่อใช้ในการสอนครั้งต่อไป