การประกันคุณภาพทางการศึกษา

Educational Quality Assurance

เพื่อให้นักศึกษา 1. รู้ความหมายและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
2. เข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3. เข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษาและระบบการประกันคุณภาพด้านอาชีวศึกษา
4. เข้าใจหลักการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
5. เข้าใจการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
6. มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพครู
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐานเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม
          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก อุดมการณ์และหลักการในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการอาชีวศึกษา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม
1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม (· ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1, 1.2, 1.3) ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ดังนี้    
          1.1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (·ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)               
          1.1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (· ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2)
          1.1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม (·ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
          1.1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.4)
        1.2.1 สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม        
        1.2.2 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
        1.2.3 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
        1.2.4 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
       1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
       1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
       1.3.3 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
       1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
       1.3.5 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา
       1.3.6 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (· ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3) นักศึกษาจะต้องมีความรู้วิชานี้ กับวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

          2.1.1.1 ความหมายและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา (·ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1)           
          2.1.1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (· ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1)
          2.1.1.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาและระบบการประกันคุณภาพด้านอาชีวศึกษา  (· ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1)
          2.1.1.4 หลักการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (· ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1)
          2.1.1.5 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (· ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1)
          2.1.1.6 บูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดการเรียนรู้  (· ผลการเรียนรู้ข้อ 2.3)            
          2.1.1.7 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของระบบประกันคุณภาพ  (· ผลการเรียนรู้ข้อ 2.2)
          2.2.1 บรรยาย
          2.2.2 ค้นคว้ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิค  
          2.2.3 การทำงานกลุ่มและนำเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
          2.2.4 อภิปรายผลจากการศึกษาตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคศึกษา
         ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วยวิธีดังนี้
          2.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
          2.3.2 ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
          2.3.3 ประเมินจากการที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
3.1.1   มีทักษะการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาชีพในเรื่อง (· ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1)
           3.1.1.1  การค้นคว้ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิค
           3.1.1.2  การเขียนรายงานการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ด้านการเรียนการสอน
           3.1.1.3  การตรวจรายงานการประเมินตนเอง
3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบในประเด็นการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้กับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและตัวบ่งชี้ (· ผลการเรียนรู้ข้อ 3.2)
3.2.1  การมอบให้นักศึกษา (· ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1, 3.2)            
          3.2.1.1 การค้นคว้ามาตรฐานการสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค หรืออาชีวศึกษา
          3.2.1.2 การค้นคว้ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิค หรืออาชีวศึกษา
          3.2.1.3 ฝึกการเขียนรายงานการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ด้านการเรียนการสอน
3.2.2  อภิปรายกลุ่ม และรายงานทางเอกสาร
3.2.3  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
          3.3.1 ประเมินผลจากการทำงาน/การบ้าน
          3.3.2 วัดผลจากการประเมินจากรายงาน  การนำเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
          3.3.3 วัดผลจากการสอบภาคทฤษฎี
          4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
          4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
          4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
          4.2.1 มอบหมายงานให้ค้นคว้าทำรายงานเป็นกลุ่มและส่งภายในกำหนดเวลา
          4.2.2 มอบหมายให้รายงานหน้าชั้นและมีการอภิปรายยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นเรียน
          4.3.1 พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
          4.3.2 การส่งงานภายในกำหนด
          4.3.3 พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
          4.3.4 มีการแสดงออกของหลักการในการสรุปประเด็นที่เด่นชัด
          5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
          5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
          5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (· ผลการเรียนรู้ข้อ 5.3)
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (เน้นผลการเรียนรู้ข้อ 5.3)
       5.2.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
       5.2.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูล
       5.2.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลงาน
       5.2.4 การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนเพื่อสะท้อนถึงการใช้สารสนเทศและภาษาในการสื่อสาร
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้
         5.3.1 พิจารณาจากเนื้อหาในสื่อที่นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
         5.3.2 พิจารณาจากการเนื้อหาในเล่มรายงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
         5.3.3 พิจารณาจากการใช้สื่อในการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
         5.3.4 พิจารณาจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
         5.3.5 พิจารณาจากการเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีการศึกษาที่กำหนด
          การทำงานในสถานศึกษา สถานประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะการปฏิบัติ การวางแผน การออกแบบ การทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายตามสภาพจริง ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งเน้นการสร้างทักษะการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้
          6.1.1 แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
          6.1.2 แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนรวมถึงประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างบูรณาการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายอย่างมีนวัตกรรม
6.2 กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (เน้นผลการเรียนรู้ข้อ 6.2)             
          จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จากที่เรียนมาการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังข้อต่อไปนี้
          6.2.1 กำหนดรูปแบบการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาสะท้อนความรู้ที่ (· ผลการเรียนรู้ข้อ 6.2)
          6.2.2 กำหนดให้นักศึกษาทำรายงานการประเมินตนเอง
          6.3.1 ประเมินพฤติกรรมการการทำรายงานการประเมินตนเอง
          6.3.2 การประเมินจากการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน (· ผลการเรียนรู้ข้อ 6.2)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 TEDCC813 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 •2.1-2.3, •3.1, •3.2, •5.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 25% 25%
2 •1.1-1.3, •2.1-2.3, •3.1, •3.2, •4.2-4.4, •5.2, 1.4, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.2 การทำงานกลุ่ม ค้นคว้าและการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย - รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิค - การเขียนรายงานการประเมินตัวเองตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด - การตรวจรายงานการประเมินตนเอง ตลอดภาคการศึกษา 15%
3 •1.1-1.3, •2.1-2.3, •3.1, •3.2, •4.2-4.4, •5.2, 1.4,4.1,4.3 5.1, 5.3,6.2 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5%
4 •1.3 การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 •1.1-1.3, •2.1-2.3, •3.1, •3.2 •4.2-4.4,•5.2, 1.4,4.1,4.3, 5.1, 5.3,6.2 - ผลงานการทำรายงานการประเมินตนเอง - การตรวจรายงานการประเมินตนเอง ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 •1.3 - การเช็คชื่อการเข้าชั้นเรียน - การแต่งกายและการทำผิดวินัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
- เอกสารประกอบการสอน
- สื่อ Power Point
-ไม่มี-
          กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.
2562. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
      กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
          กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ พ.ศ.2562. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
          กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546.
กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
          กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2546. กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
          คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐). กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ.
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
          สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2561). แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
          สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2559). คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ.
          สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2560). แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
          สุภัทรา เอื้อวงศ์. (ม.ป.ป). เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
          สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2554). คู่มือผู้ประเมิน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2554-2558). กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท พลัส จำกัด.
          สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (2554). คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ. 2554). กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท พลัส จำกัด.
          รุ่ง แก้วแดง. (2544). ประกันคุณภาพการศึกษาทุกคนทำได้ไม่ยาก. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมใน    
          การนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
          1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
          1.3 ข้อเสนอแนะผ่าน...เว็บบอร์ด...ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
         ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
          2.1 การสังเกตการณ์สอนของ...ผู้ร่วมทีมสอน......หรือการสังเกตการณ์จากคณะผู้ประเมิน.....
          2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
          2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
          3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
          3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ซึ่งได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้
          4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
          4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
          จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
          5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
          5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ