วิศวกรรมไมโครเวฟขั้นสูง

Advanced Microwave Engineering

1. เพื่อให้สามารถคำนวณเชิงเลขในวิศวกรรมไมโครเวฟ การออกแบบอุปกรณ์ไมโครเวฟ ปรากฏการณ์ ของแสงและคลื่นความถี่มิลลิเมตร 2. มีความเข้าใจอุปกรณ์ไมโครเวฟในระบบดาวเทียม อุปกรณ์ไมโครเวฟ ในระบบการสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่ อุปกรณ์แบบแอกทีฟ วงจรไมโครเวฟ 
1. เพื่อให้สามารถคำนวณเชิงเลขในวิศวกรรมไมโครเวฟ การออกแบบอุปกรณ์ไมโครเวฟ ปรากฏการณ์ ของแสงและคลื่นความถี่มิลลิเมตร 2. มีความเข้าใจอุปกรณ์ไมโครเวฟในระบบดาวเทียม อุปกรณ์ไมโครเวฟ ในระบบการสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่ อุปกรณ์แบบแอกทีฟ วงจรไมโครเวฟ
การคำนวณเชิงเลขในวิศวกรรมไมโครเวฟ การออกแบบอุปกรณ์ไมโครเวฟ ปรากฏการณ์ ของแสงและคลื่นความถี่มิลลิเมตร อุปกรณ์ไมโครเวฟในระบบดาวเทียม อุปกรณ์ไมโครเวฟ ในระบบการสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่ อุปกรณ์แบบแอกทีฟ วงจรไมโครเวฟ
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในห้องเรียน อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยดังนี้         1.1.1    มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม          1.1.2    มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ          1.1.3    มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม          1.1.4    เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.2.1   สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม     1.2.2   สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม     1.2.3   เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม     1.2.4   ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด     1.2.5   เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย     1.2.6   ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม     1.2.7   ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.3.1   ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม     1.3.2   ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ     1.3.3   ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     1.3.4   ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา     1.3.5   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของคลื่นไมโครเวฟ การแพร่กระจายคลื่น คุณสมบัติต่าง ๆ ของท่อนำคลื่น อุปกรณ์แอกทีฟและพาสซีฟ  สายอากาศไมโครเวฟ ระบบดิจิตอลไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้งานของความถี่ไมโครเวฟ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านไมโครเวฟ
บรรยาย  อภิปราย การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สร้างชิ้นงาน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความเข้าใจหลักการ การคำนวณเพื่อการวิเคราะห์ 2.3.2   ประเมินจากการรายงานและการนำเสนอรายงาน ความสำเร็จของการสร้างชิ้นงาน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
3.2.1     การมอบหมายการบ้าน ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ 3.2.2     การมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ทำรายงาน และสร้างชิ้นงาน 3.2.3   การสะท้อนแนวคิด วิเคราะห์ วิจารณ์จากงานที่ได้ทำ
3.3.1   สอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการเข้าใจหลักการ และการคำนวณเพื่อการวิเคราะห์ บรูณาการองค์ความรู้ในเนื้อหาของรายวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ 3.3.2   ประเมินผลจากการทำงาน/การบ้าน 3.3.3   วัดผลจากการทำรายงาน  การนำเสนอผลงาน ชิ้นงานที่ทำ 3.3.4   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2   พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเนื้อหาวิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา เพื่อทำให้เกิดแนวคิด ในการสร้างชิ้นงาน 4.2.2   การนำเสนอรายงาน สรุปวิจารณ์ ผลที่ได้
4.3.1   ผลจากการประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2   ผลจากการประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข 5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในด้านการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ผลของตัวอย่างวงจรที่กำหนดให้ 5.1.4   พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ 5.1.5   พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้เรียน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 5.1.6   พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานโดยสามารถเลือกรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม     5.1.7  พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาได้
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าหรือสร้างด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมนำเสนอผลงาน 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. David M. Pozar, MICROWAVE ENGINEERING, 2th Edition, 1998          2. Reinhold Ludwig and Pavel Bretchko, RF Circuit Design Theory and Application, 1th Edition,2000          3. Donald A.Neamen, MICROELECTRONICS: CIRCUIT ANALYSIS AND DESIGN, 3rd Edition, 2007          5. EDGAR HUND, MICROWAVE COMMUNICATION COMPONENTS AND CIRCUIT, 1989          6. John D.Kraus  Ronald J. Marhefka , Antennas For All Application, 3th Edition, 2002          7. Chris Bowick, RF CIRCUIT DESIGN,1th,1982             8. TERRY EDWARDS, Foundations for Microstrip Circuit Design, Secound Edition, 1992
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 4.2  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 5.2   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4