การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย

Data Communication and Networking

1. เข้าใจเกี่ยวกับคำจำกัดพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและข้อตกลงในการจัดระดับชั้นเครือข่ายและสถาปัตยกรรม เครือข่าย 
2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการส่งถ่ายข้อมูล คุณสมบัติของตัวกลาง การมอดูเลตชั่น การมัตติเพล็กซิ่ง  การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด 
3. เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจุดต่อจุดบนชั้นเครือข่าย การเชื่อมโยง แบบจำลองการประวิงในเครือข่ายข้อมูล 
4. เข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารแบบเข้าถึงได้หลายเส้นทาง การควบคุมกระแสข้อมูล 
5. เข้าใจเกี่ยวกับโปรโตคอลสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ โครงข่ายข้อมูลสาธารณะ โครงข่ายสื่อสารท้องถิ่น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายสื่อสารด้วย คอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์สื่อสารข้อมูล
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  สถาปัตยกรรมแบบเป็นลําดับชั้นของโครงข่าย  โปรโตคอลและการเชื่อมต่อจุดต่อจุด แบบจําลองความ ลาชาในโครงข่ายการสื่อสาร โปรโตคอลชั้นสื่อสารยอยควบคุมการใชสื่อการทํางานในชั้นเชื่อมต่อข้อมูล การควบคุมการไหลของข้อมูล  การควบคุมการความผิดพลาด โครงข่ายทองถิ่น  โครงข่ายสวิตชิ่ง การจัดหาเสนทางเดินใหกับข้อมูลในโครงข่าย  ความปลอดภัยของข้อมูล การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สถาปตยกรรมและระบบของโครงข่าย  มาตรฐานต่าง ๆ การปรับแต่งโครงข่ายและการประยุกต์ใช้สำหรับงานอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย  สถาปัตยกรรมแบบเป็นลําดับชั้นของโครงข่าย  โปรโตคอลและการเชื่อมต่อจุดต่อจุด แบบจําลองความ ลาชาในโครงข่ายการสื่อสาร โปรโตคอลชั้นสื่อสารยอยควบคุมการใชสื่อการทํางานในชั้นเชื่อมต่อข้อมูล การควบคุมการไหลของข้อมูล  การควบคุมการความผิดพลาด โครงข่ายทองถิ่น  โครงข่ายสวิตชิ่ง การจัดหาเสนทางเดินใหกับข้อมูลในโครงข่าย  ความปลอดภัยของข้อมูล การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ สถาปตยกรรมและระบบของโครงข่าย  มาตรฐานต่าง ๆ การปรับแต่งโครงข่ายและการประยุกต์ใช้สำหรับงานอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของสาขาวิชาและหน้าห้องพัก  -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม ๆ กับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยดังนี้               1.1.1    มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม               1.1.2    มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ               1.1.3    มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม               1.1.4      เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1   สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 1.2.2   สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม  1.2.3   เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  1.2.4   ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด  1.2.5   เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  1.2.6   ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 1.2.7   ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
                 1.3.1   ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม                 1.3.2   ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ                 1.3.3   ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย                 1.3.4   ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา                1.3.5   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและข้อตกลงในการจัดระดับชั้นเครือข่ายและสถาปัตยกรรม เครือข่าย หลักการส่งถ่ายข้อมูล คุณสมบัติของตัวกลาง การมอดูเลตชั่น การมัตติเพล็กซิ่ง  การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด วิธีการจุดต่อจุดบนชั้นเครือข่าย การเชื่อมโยง แบบจ าลองการประวิงในเครือข่ายข้อมูล การสื่อสารแบบเข้าถึงได้หลายเส้นทาง การ ควบคุมกระแสข้อมูล โปรโตคอลสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ โครงข่ายข้อมูลสาธารณะ โครงข่ายสื่อสารท้องถิ่น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายสื่อสารด้วย คอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์สื่อสารข้อมูล
บรรยาย  อภิปราย การทำรายงานและการนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดความเข้าใจหลักการ การคำนวณเพื่อการวิเคราะห์ 2.3.2   ประเมินจากการรายงานและการนำเสนอรายงาน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ และบูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
3.2.1    การมอบหมายงาน/การบ้านที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ 3.2.2   การมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร 3.2.3   การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3.1   สอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการเข้าใจหลักการ และการคำนวณเพื่อการวิเคราะห์ บรูณาการองค์ความรู้ในเนื้อหาของรายวิชาวิศวกรรมสายอากาศ 3.3.2   ประเมินผลจากการทำงาน/การบ้าน 3.3.3   วัดผลจากการประเมินจากรายงาน  การนำเสนอผลงาน 3.3.4   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2   พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าเนื้อหาวิชาในส่วนของคุณสมบัติของสายส่งสัญญาณชนิดต่างๆ  การนำสายส่งสัญญาณชนิดต่างๆ ไปใช้งานจริง  หรืออ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ผลจากการประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 4.3.2   ผลจากการประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข 5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในด้านการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน 5.1.3   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ผลของตัวอย่างวงจรที่กำหนดให้ 5.1.4   พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ 5.1.5   พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้เรียน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 5.1.6   พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานโดยสามารถเลือกรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  5.1.7  พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาได้
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบ บคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1 ENGEE202 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.3, 3.1, 5.2 สอบกลางภาค ทดสอบย่อย สอบปลายภาค 9 13 17 20% 20% 30%
2 1.3, 2.1, 3.1, 5.2 การส่งการบ้านตามที่มอบหมาย การส่งงาน ตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1-1.3, 5.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย : Data Communication and Networking 2. Data Communications and Networking (McGraw-Hill Forouzan Networking) 4th Edition
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 4.2  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงเทคนิควิธีการสอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 5.2   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4