การบริหารความขัดแย้งในองค์การและการเจรจาต่อรอง

Organizational Conflict Management and Negotiation

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการจัดการความขัดแย้ง รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความขัดแย้งและแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ สามารถใช้เทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อพัฒนาทักษะในการเจรจาและโน้มน้าวคู่เจรจา โดยการวิเคราะห์และจัดวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ การคิดวิเคราะห์  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการจัดการความขัดแย้ง การวิเคราะห์ความขัดแย้งและการแก้ปัญหาในสังคมสมัยใหม่ การจัดทําประชาพิจารณ์ การประชามติ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื่อพัฒนาทักษะในการเจรจาและโน้มน้าวคู่เจรจา วิธีการวิเคราะห์และจัดวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สอนเสริมเป็นรายบุคคล (เฉพาะรายที่ต้องการเพิ่มเติม)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล