แมลงศัตรูพืชและการควบคุม

Insect Pests and Their Controls

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1  เพื่อให้รู้ถึงพื้นฐานด้านกายวิภาค การเจริญเติบโตและการถอดรูปของแมลง
1.2  เพื่อให้รู้ถึงการจำแนกอันดับของแมลง
1.3  เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของแมลงในระบบนิเวศเกษตร
1.4  เพื่อให้รู้จักแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
1.5  เพื่อให้เข้าใจหลักการควบคุมแมลง ศัตรูพืชด้วยวิธีการต่าง
เพื่อให้มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของแมลงศัตรูพืช การเจริญเติบโตและการถอดรูปของแมลง การจำแนกอันดับของแมลง แมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งหลักการควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีการต่าง ๆ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
  3.1 วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 15.00 – 17.00 น. อาคารพืชศาสตร์ 1   โทร 09-07539051
   3.2  e-mail;  janruangsaw@gmail.com, pattama_ja@rmutl.ac.th  ทุกวัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
     1.1  มีจิตรสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม
     1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
     1.3  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
-สร้างข้อตกลงในชั้นเรียนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเน้นการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา
-บรรยาย กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรมและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืช หลักการมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
1. ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. ประเมินผลจากความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และมีการอ้างอิงเอกสาร เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน
3. ประเมินผลจากการทำงานในชั้นเรียนโดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมินสิทธิของผู้อื่น
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักปฏิบัติ ในเนื้อหาที่ศึกษาด้านแมลงทางการเกษตรและวิธีการควบคุมแมลงที่เหมาะสม
 2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกัลสาขาแมลงศัตรูพืช และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีได้
1. บรรยาย มอบหมายงาน
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำมาสรุปและเขียนรายงาน
2. ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม (ออกแปลง) เพื่อให้เรียนรู้สถานการณ์จริง
3. การทำงานกลุ่มเพื่อศึกษางานด้านแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1.  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.  สอบภาคปฏิบัติ
3.  ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล และงานกลุ่ม
1. มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิด วิเคราะห์อย่างมีระบบ
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
มอบหมายการค้นคว้าข้อมูลด้านแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร นำมาเรียบเรียงเป็นรายงานแมลงศัตรูพืชตามชนิดพืชที่ปลูกในประเทศไทย
ประเมินผลจากรายงาน
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายการทำงานกลุ่ม
ประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
2. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
3. สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.  ใช้ Power point
2. นำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
3. มอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การนำเสนองานด้วยวิธีโปสเตอร์ และวาจา
1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
2.  ประเมินจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการนำเสนอผลงาน
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2
1 BSCAG605 แมลงศัตรูพืชและการควบคุม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1, 4 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2, 3, 5 การสอบภาคปฏิบัติ 2 ครั้ง 9 และ17 30 %
3 2, 3, 5 การสอบกลางภาค 9 20 %
4 2, 3, 4, 5 งานมอบหมาย การนำเสนอรายงาน ทุกสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 20 %
5 2, 3, 5 การสอบปลายภาค 17 20 %
ชุมพล  กันทะ.  (2533).  หลักการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ.  ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  249 หน้า.
ณรรฐพล  วัลลีย์ลักษณ์.  (มปป).  แมลงศัตรูผักของประเทศไทย.  ภาควิชากีฏวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ.  205 หน้า.
บรรพต  ณ ป้อมเพชร.  (2525).  การควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรู
พืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ. 238 หน้า.
พระราชบัญญัติกักพืช(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542.  (2542). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, 116
(ตอนที่ 39 ก) , 1-9.
พิสมัย  ชวลิตวงษ์พร.  (2538).  แมลงศัตรูไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทย.  หน้า 66-70. 
ใน : เอกสารวิชาการประจำปี 2538.  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิสุทธิ์ เอกอำนวย. (2563). โรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด.
วิบูลย์ จงรัตนเมธี. (2543). การตรวจวัดประชากรศัตรูพืช. ใน สืบศักดิ์ สนธิรัตน์ (บก.)  การจัดการศัตรูพืช (หน้า 5-14). กรุงเทพฯ: รั้วเขียว.
สาวิตรี  มาไลยพันธุ์  และคณะ.  (2542). บทปฏิบัติการกีฏวิทยาเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์ ลินคอร์น โปรโมชั่น  กรุงเทพฯ.  266 หน้า.      
สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ และคณะ.  (2553).  ราก่อโรคในแมลงของประเทศไทย.  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. 165 หน้า.
ศิริณี พูนไชยศรี และคณะ.  (2554).  แมลง การจำแนกและการเก็บตัวอย่าง.  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์เกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. จตุจักร, กรุงเทพฯ. 100 หน้า.
Siam Insec-Zoo & Museum. (2008). Beetles of Thailand 2nd edition. Bangkok: Amarin Book Center Co., Ltd.
เอกสารประกอบการสอน
[On-line] Available :http://pirun.ku.ac.th/~b521010220/index.html. 12 May 2021
1.1 ใช้แบบประเมินผู้สอน 
1.2 ใช้แบบประเมินรายวิชา 
    2.1  ผลการเรียนของนักศึกษา
    2.2  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
    3.1  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
    3.2  การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ