โปรแกรมสำเร็จรูป

Productivity Application

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ โปรแกรมสำเร็จรูป  เช่น  โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสาร  ตกแต่งเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ   โปรแกรมนำเสนองาน  หรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ  ที่จำเป็นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Study and practice of productivity application such word processing application to create document,decorate document, spreadsheet application, presentation application or another productivity application that nessesary to computer science. 
 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล