ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน

English for Airline Business

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จําเป็นเกี่ยวกับธุรกิจการบิน และทักษะในการสื่อสาร คําศัพท์  สํานวนที่ใช้ในการบริการทั้งภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน Students are able to understand basic knowledge required in aviation business
Students are able to communicate English in airline business context
Students are able to understand and apply vocabulary and expressions used in both ground and in-flight services in authentics situations
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ศัพท์ สำนวน และการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการบิน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน Study and practice English vocabulary, expressions, and language skills used in airline business and activities.
1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 จิตพิสัย 1.2, 3.3 สังเกตพฤติกรรรม ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ ปัญญา วิเคราะห์ Quiz, Assignment ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 ทักษะทางวิชาชีพ Hands on Airline report 6,13 10%
4 ความรู้ สอบกลางภาค 9 20%
5 ความรู้ สอบปลายภาค 17 20%
Parasakul, Lertporn. (2020). English in Airline Business. (4 ed). Bangkok: Chulalongkorn University Press.  Sitthitikul, Prakasit.(2019). English Communication Skills for Airline Business. Bangkok: Se-education Sue E. & Lewis L. (2015). English for Cabin Crew. Oxford: Oxford University Press  Sukchuen, Nattakarn. (2007). English for Ground and In-flight Attendants. Bangkok: Kasetsart University Press. Terence G.& Shon D. (2011). English for Cabin Crew. Hamshire:Heinle, Cengage Learning    Virginia E., Jenny D., Lori C. (2014). Flight Attendant. (2 ed). Berkshire: Express Publishing.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2  แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 1.3  ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้   4.1  การทวนสอบโดยการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการบินของพี่เลี้ยงนิเทศน์และอาจารย์นิเทศน์ 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  แก้ไข