เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนประดับเพื่อการค้า

Ornamental Horticulture Production Technology

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของพืชสวนประดับ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พืชสวนประดับที่สำคัญทางเศรษฐกิจ การตลาดในประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต เทคนอคการปลูกและการดูแลรักษาให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ การวางแผนการผลิตและการตลาด การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มอัตราการผลิต การขยายพันธุ์ การจัดการโรงเรือนและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยว วัสดุปลูกและภาชนะปลูกที่เหมาะสมในการขนส่งเชิงพานิชย์ การบรรจุหีบห่อ รูปแบบการขนส่ง
2 ชั่วโมง
สอนโดยการบรรยายในห้องเรียน และปฏิบัติในโรงเรือน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า