การวางแผนผลิตสื่อ

Media Production Planning

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้ในศาสตร์ทางออกแบบสื่อสารและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องและมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม ศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
1.4 เพื่อให้นักศึกษามีภาวะผู้นําเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่มี เนื่องจากเป็นวิชาใหม่
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของการวางแผนผลิตสื่อในยุคปัจจุบัน องค์ประกอบการวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาด แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการวางแผนการผลิตสื่อ การนําเสนอแผนการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ และการประเมินผลข้อมูล
Study the definition and importance of current media production planning, planning elements, marketing strategies, consumer behavior trends, a process for media production planning, creative presentation for media production planning, and data assessment.
3.1  อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์
3.2 อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1.1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 1.1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น
 ดำเนินการสอนนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย โดยการฝึกฝน แบ่งหน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยใช้การบรรยาย สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ  พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนออกแบบสื่อที่สะท้อนในเรื่องเกี่ยวกับกับคุณธรรม จริยธรรม
 
1.3.1 ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
1.3.2 ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการส่งงานและประสิทธิผลของงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3 ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
1.3.4 ประเมินจากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และการรายงานหน้าห้อง
1.3.5 ประเมินจากผลงานที่ถูกต้องตามโจทย์และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
    2.1.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
    2.1.2 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรม ศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
บรรยายและอภิปรายในชั้นเรียน โดยใช้ PowerPoint และการถามตอบกับนักศึกษา ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีการมอบหมายงานโดยการสร้างโจทย์ให้เรียนรู้จากการค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลและจากการสัมผัสกับสถานการณ์จริง เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสื่อในสังคม, ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสายงานวิชาชีพออกแบบสื่อสาร
2.3.1 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
2.3.2 ประเมินจากการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.3 ประเมินจากการสอบย่อย
2.3.4 ประเมินจากประสิทธิผลจากการค้นคว้า และการรายงานหน้าห้อง
    3.1.1 สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน
           3.1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  
ดำเนินการสอนโดยการศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษาด้านการวางแผนสื่อ และใช้การมอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล การนำเสนองาน โดยอภิปรายเดี่ยวหรือกลุ่ม และจากนั้นให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาจากผลงานของเพื่อนในชั้นเรียน
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะ
3.3.3 ประเมินกระบวนการทำงานและการปฏิบัติงานกลุ่ม
3.3.4 ประเมินจากการนำเสนองาน การถามตอบข้อซักถามจากอาจารย์และเพื่อนในห้อง
4.1.1 มีภาวะผู้นําเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
4.1.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการแบ่งงานและมอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม โดยใช้ทั้งวิธีการสมัครใจและการจับฉลาก และมีการสอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม และจัดให้มีกิจกรรมการประสานงานกับองค์กรหรือบุคคลภายนอก โดยมีการรายงานผลการประชุมและผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อเป็นสอบถามความก้าวหน้า และทราบปัญหาการทำงาน  จากนั้นนักศึกษาอภิปรายผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงานทีละกลุ่ม  และเปิดโอกาสในเพื่อนในห้อง การวิพากษ์วิจารณ์ ซักถามตอบและเสนอข้อคิดเห็นในการทำงาน
4.3.1 การประเมินตนเองและการประเมินเพื่อนในการปฏิบัติงาน
4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน และการทำกิจกรรมจากภาพเบื้องหลังการทำงาน
4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และงานกิจกรรมของหลักสูตร คณะฯ มหาวิทยาลัย
4.3.4 ประเมินจากประสิทธิภาพผลงานกลุ่ม การถามตอบ แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
          5.1.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรมและนําเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง หรือ สถานการณ์จริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถจัดการข้อมูลการนำเสนองานให้เหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานการดำเนินงานทั่วไป
5.31. ประเมินจากบุคลิกภาพ การพูด การเลือกใช้ภาษาในการอธิบายและนำเสนอผลงาน
5.3.2 ประเมินจากการถามตอบ และแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
5.3.3 ประเมินจากความถูกต้องในการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1
1 BAACD143 การวางแผนผลิตสื่อ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 3.1 การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การแสดงพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิงข้อมูล ตลอดภาคการศึกษา 10
2 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 3.1 , 3.2 ประเมินจากผลงานเดี่ยวจำนวน 4 ชิ้น การส่งงานตรงเวลา ความครบถ้วนและกระบวนการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาในงาน 3-8 15
3 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 1) ประเมินจากการนำเสนอแผนการออกแบบสื่อ (ผลงานกลุ่ม 1 ชิ้น) 2) ประเมินจากรายงานผลสรุปการวางแผนผลิตสื่อ (ผลงานกลุ่ม 1 ชิ้น) 12-14, 16 30
4 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 1) การสอบกลางภาค 2) การสอบปลายภาค 3) สอบย่อย 9,18, 2 45
• การโฆษณาเบื้องต้น. กัลป์ยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักการโฆษณา. นธกฤต วันต๊ะเมล์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• การโฆษณา. องอาจ ปทะวานิช. สำนักพิมพ์แสงดาว
• Belch, G. E. and Michael A. Belch (2003), Advertising and Promotion: an integrated marketing communications perspective
• Shimp T. and J. Craig Andrews (2013), Advertising, Promotion, and other aspects of Integrated Marketing Communications
• นธกฤต วันต๊ะเมล์, การสื่อสารการตลาด
• อรรถการ สัตยพาณิช, การสื่อสารการตลาดครบไลน์
ไม่มี
• https://www.marketingoops.com • https://adaddictth.com  • https://www.planbmedia.co.th
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้
          1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้
• ความตรงต่อเวลา
• การแต่งกาย บุคลิกภาพ
• คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม
• การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน
• ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้
• แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน
• จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา
• การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
           1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้
• ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้
• ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้

ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑ สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน ในประเด็นต่อไปนี้

• ความตรงต่อเวลา
• การแต่งกาย บุคลิกภาพ
• คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม
• การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน
• ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน
• ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้
• แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน
• จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา
• การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้
• ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน
• ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน
• ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน
3.2 ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้
• ผลการศึกษาของนักศึกษา
• ผลการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• ผลการประเมินการสอนของอาจารย์
• บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
• การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร
• การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอนรวม ทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล