หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม

Environmental Unit Operations

เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หน่วยทางกายภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ การผสม การสร้างตะกอน การตกตะกอน การลอยตัว การกรอง และการปรับให้เท่ากับ การเติมอากาศ การถ่ายเทมวลสาร ได้แก่ การดูดซึม และดูดซับ เป็นต้น
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้มีความทันต่อเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการทางเคมีและชีววิทยาในปัจจุบัน ให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการทฤษฎีพื้นฐานในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การประยุกต์ใช้หน่วยทางกายภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ การผสม การสร้างตะกอน การตกตะกอน การลอยตัว การกรอง และการปรับให้เท่ากับ การเติมอากาศ การถ่ายเทมวลสาร ได้แก่ การดูดซึม และดูดซับ
ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) และสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ line หรือ e-mail address : Siraprapha42@yahoo.com
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1 ให้ความรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาของบทเรียนต่างๆ
1.2.2 ให้นักศึกษาทำที่มอบหมายด้วยตัวเอง และส่งภายในเวลาที่กำหนด โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาโดยไม่มีการคัดลอกหรือแอบอ้างผลงานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
1.2.3 ให้นักศึกษานำความรู้ที่ค้นคว้ามา แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่มและนำเสนอผลงานเขียนที่สร้างสรรค์ โดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสังคมและชุมชน
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.3 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.5 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.2.1 บรรยาย และ ให้ศึกษาความรู้ในบทเรียนเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่ม
2.2.2 อธิบายเป็นขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ซักถาม
2.2.3 ได้จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง พร้อมให้นักศึกษาทำรายงานประกอบเป็นกลุ่มพร้อมนำเสนอผลงาน
2.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
2.3.3 ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.1 ให้นักศึกษาระดมสมอง แสดงความคิดเห็นทั้งเป็นรายบุคลคลและเป็นกลุ่มย่อย
3.2.2 ให้นักศึกษาดูงานระบบในสถานที่จริง
3.2.3 ให้นักศึกษาได้มีการนำเสนอแบบอภิปรายกลุ่ม
3.3.1 การร่วมกลุ่มกิจกรรมในชั้นเรียน
3.3.2 พิจารณาจากงานที่มอบหมาย
3.3.3 การสรุปความคิดรวบยอดของแต่ละหน่วยเรียน
3.3.4 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.1.5 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2.1 จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยในชั้นเรียน ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความรู้ด้านต่างๆเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
4.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรงงานต่างๆ รวมทั้งไปศึกษาในสถานประกอบการจริง พร้อมนำเสนอรายงานและมีการซักถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มา
4.3.1 การร่วมกลุ่มกิจกรรมในชั้นเรียน
4.3.2 พิจารณาจากงานที่มอบหมาย
4.3.3  พิจารณาจากพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละบุคคลรวมถึงพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1.1 มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาสำหรับการทำงานด้านวิชาชีพได้ สื่อสารข้อมูล สื่อความหมายโดยการใช้สัญลักษณ์ และการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
5.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากหนังสือประกอบในห้องสมุด สื่อการสอนที่ใช้สอนในห้องเรียน และเวปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 5.2.2 กิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงที่เป็นเทคนิคเฉพาะสำหรับงานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา โดยให้รวมเป็นกลุ่มและการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในงานวิเคราะห์ตัวอย่างจริง
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการอภิปรายผล
6.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1 สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
6.2.2 สนับสนุนการทำโครงงาน
6.3.1 มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
6.3.2 มีการประเมินผลงานของนักศึกษา
6.3.3 มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เข้าใจและซาบซึ้งวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาความต้องการ สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
1 ENGEV201 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1,2.1.2,2.1.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 18 60
2 3.1.2,3.1.3 3.2.1,3.2.2,4.1.2,4.1.5 1.1.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1.5 4.2.1,4.2.2,4.2.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
 
1. เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ การบำบัดน้ำเสีย Wastewater Treatment 2542. พิมพ์ครั้งที่ 2 หจก.สยามสเตชั่นเนอรี่ซัพพลายส์ กรุงเทพฯ
2. เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 3 2545 พิมพ์ครั้งที่ 2 บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ กรุงเทพฯ
3. เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย Wastewater Engineering 2553 พิมพ์ครั้งที่ 4 หจก. สยามสเตชั่นเนอรี่ซัพพลายส์ กรุงเทพฯ
4. คู่มือการปฏิบัติงาน การด้าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินส่วนแหล่งน้ำจืด สำนักจัดการคุณภาพน้ำกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) 2561 (สืบค้นจาก http://www.pcd.go.th/info_serv/documents/FreshWaterSampling61.pdf)
5. ทวีศักดิ์ วังไพศาล วิศวกรรมการประปา Water Supply Engineering 2554 พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
6. ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ การบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรม 2542. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ปราโมช เชี่ยวชาญ การปรับปรุงคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ตอนที่ 2 กระบวนการดูดซับ (สืบค้นจากhttps://www.วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ.com)
8. แผนการสอนรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยบทที่ 4 เรื่องการจัดการน้ำเสียhttps://classroomdumrongsak.blogspot.com/2017/11/3.html
9. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (สืบค้นจากhttp://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html#s7)
10. วิชิต เรืองแป้น 2550. (สืบค้นจาก https://administer.pi.ac.th/uploads/eresearcher/upload_doc/2016/project/1474340054584598006543.docx)
11. สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554. เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
12. สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ระบบบำบัดน้ำเสีย Wastewater Treatment System 2557. บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด กรุงเทพมหานคร
13. เสริมพล รัตสุข ไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์ การกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน 2524 Treatment of Liquid Wastes of Industrial and Domestic Origins
14. ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Environmental Unit Operations 2550 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15. Tom D. Reynolds and Paul A. Richards. Unit Operations and Processes in Environmental
Engineering. 2nd Edition. PWS Publishing Company
16. Metcalf and Eddy, Inc. Wastewater Engineering Treatment and Reuse 4th Edition. , 2003.
เอกสารประกอบการสอน วิชา ENGEV201 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม  
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ