ธุรกิจอัฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Business Intelligence for Logistics and Supply Chain Data Analytics

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล