เกษตรทั่วไป

General Agriculture

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูทางการเกษตร และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 1.1  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในการผลิตพืช  เลี้ยงสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช   การจัดการฟาร์ม  การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูทางการเกษตร การตลาด   และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าทางการเกษตร 1.2  มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการเกษตรจนสามารถผลิตพืช เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง  
เป็นการรวมวิชาการผลิตพืช ผลิตสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูทางการเกษตร และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตร
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาตามตารางที่ระบุในปฏิทินการศึกษา ทุกวันพุธเวลา 15.00 – 17.00 น. ห้องพักอาจารย์สาขาพืชศาสตร์
คุณธรรม จริยธรรม 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ  1.2 มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
-กระทำตนเป็นแบบอย่างในการมีวินัย ตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือวิธีการผลิตพืชและการแสดงออกต่อส่วนรวมดังนี้ 1 ระบุขั้นตอนการผลิตที่ให้ผลผลิตปลอดภัย 2 ทำกิจวัตรในการเรียนสม่ำเสมอ 3 มาสอบตรงเวลา 4 อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันมีการใช้อุปกรณ์ คืน และเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบ 5 รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพที่เรียนอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  2.2 มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning) การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
1 การนำเสนองาน 2 ข้อสอบ
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม  3.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  3.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและรู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ การสอนแบบปฏิบัติ
แนะนำแหล่งในการหาความรู้เพิ่มเติมที่เหมาะสม
ประเมินจากรายงานหรือการนำเสนอที่มีการหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
 4.1 ภาวะผู้นำ หมายถึง กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม  4.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
สังเกตการทำงานกลุ่ม -มีการวางแผนร่วมกันเพื่อการผลิตพืช สัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ ร่วมกันทำงาน
 5.1 มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน  5.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ Power point การแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูล การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเสนองานด้วยวาจา
การนำเสนองานที่มีเนื้อหาทันต่อเหตุการณ์และใช้สื่อที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันท์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ มีความรอบรู้ สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 BSCAG001 เกษตรทั่วไป
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 45
2 การทำงานกลุ่มและผลงาน การนำเสนอผลงานที่มีการสืบค้นอย่างถูกต้อง การส่งงานตามที่มอบหมาย งานมอบหมาย ทุกสัปดาห์ 45
3 การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมายตรงเวลาและไม่คัดลอกงานของผู้อื่น การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 10
แหล่งข้อมูล www. oae.go.th.
แหล่งข้อมูล www. oae.go.th.
แหล่งข้อมูล www. oae.go.th.
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา 1.1  ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการสอนซึ่งประเมินโดยมหาวิทยาลัยฯ  1.2  เขียนข้อเสนอแนะส่งอาจารย์ผู้สอน 
ประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ  ผลงานการปฏิบัติ การทำงานกลุ่มและการนำเสนอของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหารือกับอาจารย์ที่สอนวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชา และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ทวนสอบจากคะแนนผลการประเมินในมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 2 และสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
เมื่อได้รับข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา และการรวบรวมความคิดเห็นในชั้นเรียนในการสอนครั้งก่อน นำมาปรับปรุงรายวิชาทั้งการสอนและเนื้อหา