หลักการตลาด

Principles of Marketing

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทการตลาดที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม รู้องค์ประกอบของโครงสร้างระบบการตลาดและความสัมพันธ์ขององประกอบการตลาด  รู้หลักเกณฑ์การเลือกตลาดเป้าหมาย. เข้าใจการประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ในการตลาด. มีจริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้นักศึกษาแสดงความรู้บทบาทการตลาดที่มีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม อธิบายองค์ประกอบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของระบบตลาดได้ ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ในการเลือกตลาดเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง  เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ในการตลาดได้
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและการพัฒนา
แนวความคิดทางการตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลสาระสนเทศและการวิจัยการตลาด  ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อของแต่ละตลาด  การแบ่งส่วนตลาด  ตลาดเป้าหมายและการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดส่วนประสมการตลาด  การวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนประสม   เข้าใจการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกิจกรรมการตลาด  จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล