ภาษาและวัฒนธรรมจีน

Language and Chinese Culture

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมจีน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานของภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมจีน และสามารถเขียนตัวอักษรจีนได้
ศึกษาภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนทั้งในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒธรรม ประเพณีที่สำคัญของชาวจีน และการฝึกปฏิบัติเขียนตัวอักษรจีน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 1.1.1      มีจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2      มีจรรยาบรรณ ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3     มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4      เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1     กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 1.2.2     ให้เข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา และแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 1.2.3     อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 1.2.4     สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม 1.2.5     ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.2.6     ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดี และเสียสละ
1.3.1     ประเมินผลการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 1.3.2     ประเมินผลความมีวินัย และความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1.3.3     ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 1.3.4     ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการสอบ
2.1.1      มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2      สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.1.3      สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.1      ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.2.2      ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน 2.2.3      จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2.3.1      การทดสอบย่อย 2.3.2      การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 2.3.3      ประเมินจากการที่ได้รับมอบหมาย 2.3.4      การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1      มีทักษะในการปฎิบัติจากการประยุกต์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2    มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1     ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.2.2      ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน 3.2.3    ให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง
3.3.1     บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง 3.3.2     การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาในบริบทต่างๆ 3.3.3     การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 3.3.4    การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4.1.1     มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2     พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตาม 4.1.3     สามารถทำงานเป็นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4    สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1     ดำเนินการสอนโดยกำหนดกิจกรรมกลุ่ม 4.2.2    ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในงานอาชีพ
4.3.1     ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 4.3.2    พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
5.1.1     เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 5.1.2     สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3    ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
5.2.1    ให้นักศึกษาติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1     ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน 5.3.2    จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ และวัฒนธรรมสากล
6.1.1 ปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 6.1.2 ปฎิบัติงานโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ 6.1.3 ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฎิบัติงานในระดับสากล 
6.2.1 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและแนวปฎิบัติที่ดีในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชา 6.2.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติงานจริง 6.2.3 จัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงาน ก่อนนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ 6.2.4 แนะนำแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์
6.3.1 ประเมินและติดตามกระบวนการปฎิบัติงาน 6.3.2 ประเมินผลงานโดยอาจารย์นิเทศ  6.3.3 ประเมินการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ   6.3.4 การสะท้อนคิดและการประเมินตนเอง 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบคำศัพท์ ตลอดภาคการศึกษา 20%
2 การบ้านและการนำเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 สมุดคัดจีน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 สอบกลางภาคและปลายภาค 10 , 17 20% , 30%
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศจีน, สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , วิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง มหาวิทยาลัยครูหนานจิง และมหาวิทยาลัยครูอันฮุย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศจีน, สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , วิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง มหาวิทยาลัยครูหนานจิง และมหาวิทยาลัยครูอันฮุย 中国文化常识 General Information on Chinese Culture , Beijing Language and Culture University Press , Xu Shu'an, Jia Lieying 汉字教程 , Beijing Language and Culture University Press , Zhang Jingxian และคณะ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1. การสนทนากลุ่มระหว่าผู้สอนและผู้เรียน 2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 3. ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจันในและนอกชั้นเรียน  
ในระหว่ากระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิณการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ