วิศวกรรมยานยนต์

Automotive Engineering

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของชิ้นส่วนยานยนต์ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว รวมถึงล้อและยาง สามารถวิเคราะห์แรงต้านการเคลื่อนที่ แรงขับเคลื่อน และการทรงตัวของยานยนต์ มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของชิ้นส่วนยานยนต์ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรก ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว รวมถึงล้อและยาง ตลอดจนหลักการวิเคราะห์แรงต้านการเคลื่อนที่ แรงขับเคลื่อน และการทรงตัวของยานยนต์ในสภาวะขณะเข้าโค้ง ขณะมีความเร่ง และขณะเบรก
ตามความต้องการของนักศึกษารายบุคคล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล