งานเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องจักรกลหนัก

Diesel Heavy Engine Practice

1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ส)วนประกอบ หลักการทํางาน ระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อน ระบบไอดีไอเสียและระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงแรงดันสูงด้วยอิเล็กทรอนิกสืของเครื่องยนดืดีเซลเครื่องจักรกลหนัก
2. สามารถ ถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน ปรับแต่งเครื่องยนต์ และวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องจักรกลหนัก
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องจักรกลหนัก การปฏิบัติงานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัดมีวินัย ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษา สิ่งแวดล้อม
ไม่มีการปรับปรุง
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการทํางาน ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดีไอเสีย และระบบควบคุมการจ่าย เชื้อเพลิงแรงดันสูงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วนปรับแต่งเครื่องยนต์ และวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องจักรกลหนัก
ไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล