คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล

Computer Aided Mechanical Engineering Design

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล