การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน

Energy Conservation and Management

เมื่อนักศึกษาเรียนจบในรายวิชา นักศึกษาจะมีความรู้ ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นพลังงานและการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เช่น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์การใช้พลังงาน แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน การวิเคราะห์การลงทุน การจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน
-ยังไม่มีการปรับปรุง
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นพลังงานและการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เช่น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์การใช้พลังงาน แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงาน การวิเคราะห์การลงทุน การจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงาน
ให้คําแนะนําในวันเวลาทีนักศึกษาต้องการ และมาซักถามเป็นรายบุคคล นอกเวลาเรียนปกติ ในวันเวลาปฏิบัติราชการ จํานวนอย่างน้อยสัปดาห์ ละ 1 วัน วันละ 1 ชัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)
š1.  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1. ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 2. นักศึกษาต้องมี ความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความ รับผิดชอบของนักศึกษา
4. ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
1. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง ปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 2. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน และสืบค้นหาข้อมูล 3. ฝึกปฏิบัติงานในสถานสถานที่จริง
1. การทดสอบย่อย 2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 3. ประเมินจากการนําเสนอผลการงานที่มอบหมาย 4. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
1. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน (Work-Integrated Learning) และ การเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหา (Problem based learning) 2. ให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบ ของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง
1. บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง 2. การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
1. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
1. กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม 2. ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น 3. การทำงานที่ต้องประสานงาน กับผู้อื่นข้ามหลักสูตร
1. พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้น เรียน 2. พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
1. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
1. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง 2. สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 3. สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
1. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสา 2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล และความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGME150 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 และ 3.1 การเข้าเรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
2 1.3, 2.3 และ 4.3 การบ้านและงานที่มอบหมาย 3, 12 ร้อยละ 15
3 2.3, 3.2 และ 4.3 การนำเสนอ และ การจัดทำรายงาน 4, 14 ร้อยละ 15
4 1.3, 2.3, 3.2 และ 5.1 สอบกลางภาค 9 ร้อยละ 30
5 1.3, 2.3, 3.2 และ 5.1 สอบปลายภาค 17 ร้อยละ 30
1. กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) "คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” 2560
2. รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ (2554) เทคโนโลยีการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
3. คู่มือแนวทางการขอรับใบอนุญาตตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน http://www.ecct-th.org/main/law.htm
4. คู่มือชุดความรู้ "การอนุรักษ์พลังงานสำหรับสำนักงาน", กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

   
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนไดจัดทําเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ