ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีก

Consumer Relationship Management and Customer Service for Retail Business

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล