การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ

Accounting for Non-Publicly Accountable Entities

ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการโดยละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง การวางระบบบัญชี การควบคุมภายในและการบริหารความ เสี่ยง การจัดทำบัญชี และการนำเสนอรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
1.ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการโดยละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง การวางระบบบัญชี การควบคุมภายในและการบริหารความ เสี่ยง  2.เข้าใจการจัดทำบัญชี และการนำเสนอรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการโดยละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง การวางระบบบัญชี การควบคุมภายในและการบริหารความ เสี่ยง การจัดทำบัญชี และการนำเสนอรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
- อธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพได้
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
- ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตของนักบัญชี
- มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) สอดแทรกหัวข้อความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน สังคม และในชั้นเรียน
2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ
3) สอดแทรกหัวข้อคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
- อธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพได้
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
- ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตของนักบัญชี
- มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) สอดแทรกหัวข้อความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน สังคม และในชั้นเรียน
2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ
3) สอดแทรกหัวข้อคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
- อธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพได้
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
- ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตของนักบัญชี
- มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) สอดแทรกหัวข้อความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน สังคม และในชั้นเรียน
2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ
3) สอดแทรกหัวข้อคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
1) มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการบัญชี
- แนวคิด และบทบาทของการบัญชีต้นทุนองค์กรธุรกิจ ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตและการบันทึกต้นทุนการผลิต
- หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตรวมทั้งวิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการผลิตและสภาพของผลผลิตในแต่ละกิจการ และการกำหนดราคาขายของธุรกิจ
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆโดยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- เทคนิคการจัดทำบัญชีต้นทุนและการนำเสนองบต้นทุนการผลิต

วิธีการสอน

1) ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาวิชา เช่นการบรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) มอบหมายแบบฝึกหัดแก้โจทย์ปัญหา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการส่งแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย
2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
1) มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการบัญชี
- แนวคิด และบทบาทของการบัญชีต้นทุนองค์กรธุรกิจ ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตและการบันทึกต้นทุนการผลิต
- หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตรวมทั้งวิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการผลิตและสภาพของผลผลิตในแต่ละกิจการ และการกำหนดราคาขายของธุรกิจ
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆโดยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- เทคนิคการจัดทำบัญชีต้นทุนและการนำเสนองบต้นทุนการผลิต

วิธีการสอน

1) ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาวิชา เช่นการบรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) มอบหมายแบบฝึกหัดแก้โจทย์ปัญหา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการส่งแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย
2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
1) มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการบัญชี
- แนวคิด และบทบาทของการบัญชีต้นทุนองค์กรธุรกิจ ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตและการบันทึกต้นทุนการผลิต
- หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตรวมทั้งวิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการผลิตและสภาพของผลผลิตในแต่ละกิจการ และการกำหนดราคาขายของธุรกิจ
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆโดยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- เทคนิคการจัดทำบัญชีต้นทุนและการนำเสนองบต้นทุนการผลิต

วิธีการสอน

1) ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาวิชา เช่นการบรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) มอบหมายแบบฝึกหัดแก้โจทย์ปัญหา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการส่งแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย
2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
2) สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเภทต่างๆของกิจการอุตสาหกรรมที่เข้าลักษณะของระบบบัญชีต้นทุน
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาประยุกต์กับการบัญชีต้นทุนและรายงานได้อย่างถูกต้อง
3.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) การทำแบบฝึกหัดโดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา แบบระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ในแบบรายบุคคลและรายกลุ่มย่อย
3) เปิดโอกาสให้มีการค้นคว้าข้อมูลและนำมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
1) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายและสังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4) สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเรียนตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
5) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
6) สามารถปรับตัวทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
7) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
8) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจากความรู้ที่ได้รับ
1) มอบหมายงานฝึกปฏิบัติแบบกลุ่มย่อย
1) สังเกตพฤติกรรมในการเข้ากลุ่ม
2) สังเกตพฤติกรรมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
2) มีทักษะการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
3) มีความสามารถในการแปลความหมายจากผลของการคำนวณ
4) มีความสามารถในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงข้อเสียที่ค้นผลพบในการวิเคราะห์
1) ฝึกหัดการแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัดจากระดับที่ง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 1 2
1 BACAC154 การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,5 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 8 17 25 % 25 %
2 3,4,5 ทดสอบย่อย/งานกลุ่ม 3,4,5,7,11,13,15 40 %
3 1,2,3,4,5 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การตอบคำถามในห้องเรียน ผลงานกลุ่ม การวิเคราะห์ปัญหาหน้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
มาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2565) ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2565) ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง
เวปไซต์สภาวิชาชีพ
ใช้แบบประเมินผลอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ประเมินการสอนจากผลการสอบของนักศึกษา และจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา การทำกรณีศึก
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาให้เป็นไปตาม Curiculum Mapping ตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธฺ
นำผลการประเมินข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 มาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เรื่อง ผู้สอน ตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนเพื่อปรับปรุงเนื้อหา และการออกข้อสอบ