การแปลเชิงธุรกิจ

Business Translation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการแปลข้อเขียนต่างๆ ทางธุรกิจ รูปแบบและการจัดเรียงข้อความ คำศัพท์ สำคัญทางธุรกิจ ทั้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่อปรับปรุงสื่อประกอบการสอน และวิธีการสอนให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการแปลข้อความ ข้อเขียน และเอกสารทางธุรกิจ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
- จัดเวลาให้คำ ปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
- สร้างชั้นเรียนออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อกับนักศึกษา และเป็นพื้นที่สำ หรับให้คำ แนะนำ แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม รวม ถึงงานมอบหมายต่าง ๆ
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามี
1.1.1 ความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ เสียสละ ไม่เอารัด เอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น (ความรับผิดชอบหลัก 1.1)
1.1.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคมจากการใช้เทคโนโลยี ในการสื่อสาร (ความรับผิดชอบรอง 1.6) 
1.2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพการแปลในเนื้อหาของบทเรียน
1.2.2 สร้างความตระหนักในผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อคุณภาพของงานแปล ที่ส่งผลต่อบุคคล องค์กร และสังคม โดยให้นศ.ทำ การแปลและรับผิดชอบต่อผลงานของตนเอง
1.3.1 ความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพ วัดจากการสอบกลางภาค และจากผลงานการแปลที่มอบหมาย
1.3.2 ความตระหนักในผลกระทบ พิจารณาจากคุณภาพของงานแปลที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของรายวิชา
2.1.1 ด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชา โดยทางทฤษฎีเน้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องลักษณะของข้อ เขียนทางธุรกิจและหลักการแปลข้อเขียนทางธุรกิจ ทางปฏิบัติ เน้นการฝึกแปลข้อเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ จาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และด้านการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางการแปล เน้น ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำ รงชีวิตประจำ วัน(ความรับผิดชอบรอง
2.2) 2.1.2 ด้านความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลก ระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เน้นการประยุกต์ใช้ทักษะการแปลกับประเด็นทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของโลก ปัจจุบัน (ความรับผิดชอบหลัก 2.4) 
ยึดหลักการเรียนการสอนแบบ active learning โดย
2.2.1 ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกวิเคราะห์ ปฏิบัติการแปลตามกิจกรรมที่กำ หนดในบทเรียน โดย ผู้สอนให้คำ อธิบายประเด็นสำ คัญต่าง ๆ ในบทเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนฝึกปฏิบัติ
2.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ ที่มาจากเอกสารจริง โดยเน้นประเด็นทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน 
2.3.1 ความรู้ด้านหลักการแปล วัดจากผลการทดสอบกลางภาค และการทดสอบปลายภาค
2.3.2 ความรู้ด้านการปฏิบัติ วัดจากผลงานการฝึกปฏิบัติการแปลข้อเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้น เรียน 
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการ ตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วย ตนเอง ในการทำ งานแปลทางธุรกิจ (ความรับผิดชอบรอง 3.1)
3.2 วิธีการสอน ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยให้นักศึกษาฝึกการแปลเอกสารจริง โดยเน้นประเด็นทาง ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน
3.3 วิธีการประเมินผล พิจารณาจากผลงานการแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยให้นักศึกษาฝึกการแปลเอกสารจริง โดยเน้นประเด็นทาง ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน
พิจารณาจากผลงานการแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถ สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ความรับผิดชอบรอง 4.4 และ 4.5) 
ยึดหลักการเรียนการสอนแบบ active learning โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแปลเอกสารจริง และกระตุ้นให้ นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่องานแปลและอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในชั้นเรียน 
สังเกตจากผลงานการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและการทำกิจกรรมต่าง ๆ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแปลอย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท (ความรับผิดชอบหลัก 5.3)
กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแปลงานทางธุรกิจประเภทต่างๆ
พิจารณาจากคุณภาพของผลงานการแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานแปล โดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์เป็นแนวทางในการสนับสนุนการดำ เนิน งานของธุรกิจ นำ มาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง (ความรับ ผิดชอบรอง 6.2) 
6.2.1 สอดแทรกการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และการค้นคว้าวิจัยในกิจกรรมการแปล
6.2.2 ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการแปลเอกสาร โดยใช้ต้นฉบับจริงจากสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ
พิจารณาจากคุณภาพของผลงานการแปลเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4.4, 4.5 การเข้าชั้นเรียน และการร่วม กิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 1.1, 1.6, 2.1, 2.4, 3.1, 5.3, 6.2 สอบกลางภาค / สอบปลายภาค 6 และ 17 50%
3 1.1, 1.6, 2.1, 2.4, 3.1, 5.3, 6.2 ฝึกปฏิบัติ / ทดสอบย่อย 2-4 / 6-16 40%
ศุภานัน พรหมมาก. (2565) การแปลเชิงธุรกิจ. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-
1. ทิพา เทพอัครพงศ์. 2547. การแปลเบื้องต้น. กรุงเทพฯ. สำ นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2. พิมพา เวสสะโกศล. 2555. การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ. สำ นักพิมพ์ม.ธรรมศาสตร์.
3. ประเทือง ทินรัตน์. 2543. การแปลเชิงปฏิบัติ.ติกรุงเทพฯ สำ นักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
4. ปัญญา บริสุทธิ์. 2540. ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการแปล. กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน.
5. มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา. 2548. การแปล: หลักการและการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ สำ นักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
6. รัชนีโรจน์ กุลธำ รง. 2552. ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาเพื่อการแปล. กรุงเทพฯ สำ นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
7. วรรณา แสงอร่ามเรือง. 2542. ทฤษฎีและหลักการแปล. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
8. วรัชญ์ ครุจิต. 2553. การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำ นักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
9. สิทธา พินิจภูวดล. 2542. คู่มือนักแปลอาชีพ. กรุงเทพฯ บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำ กัด.
10. สุพรรณี ปิ่นมณี. 2546. การแปลขั้นสูง. กรุงเทพฯ. สำ นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
11. สุพรรณี ปิ่นมณี. 2555. แปลผิด->แปลถูก. กรุงเทพฯ. สำ นักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
12. Gerding-Salas, C. 2000. “Teaching translation: Problems and solutions,” Translation Journal Vol. 4 No. 3 July 2002. http://accurapid.com/journal/13educ.htm
13. Gurdial Singh, K.K. 2005. “A competent translator and effective knowledge transfer,” Translation Journal. http://accurapid.com/journal/34edu.htm
14. Osimo, B. 2004. Translation. http://www.logos.it/translation_course/index_en.html
15. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษา การแปลภาษา และเอกสารทางธุรกิจ 
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำ โดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้
1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินตนเองเพื่อทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา
1.2 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ตรวจประเมินรายวิชา
2.2 ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
การปรับปรุงการสอน ดำ เนินการดังนี้
3.1 นำ ผลการประเมินจากภาคเรียนที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากการทวนสอบรายวิชา มาดำ เนินการปรับปรุงเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ลักษณะของงานมอบหมาย สื่อประกอบการเรียนการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และข้อสอบ กลางภาค-ปลายภาค
3.2 นำ แนวปฏิบัติในการออกแบบกิจกรรมตามหลักการ 21st Century Learning Design ของ Microsoft มาปรับ ใช้กับกิจกรรมที่กำ หนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
4.1 ก่อนเริ่มการสอน มีการตรวจสอบมคอ.3 โดยหัวหน้าหลักสูตรและหัวหน้าสาขา ว่ามีมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม ที่กำหนดไว้ในมคอ. 2 ของหลักสูตร
4.2 ในระหว่างการสอน มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรายวิชา และข้อสอบที่จะใช้สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4.3 หลังการสอน มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบมคอ. 3 มคอ. 5 ข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน ผลการเรียน และผลจากงานมอบหมาย
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของ รายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 1-4