สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

Electromagnetic Fields

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีและหลักการของสนามไฟฟ้าและแม่เหล็กสถิตย์

           2)   เข้าใจหลักการหรือพฤติกรรมของตัวนำและไดอิเล็กตริก
           3)   เข้าใจหลักการความจุไฟฟ้า กระแสการนำและกระแสการพา
           4)   ศึกษาและเข้าใจหลักการสนามแม่เหล็กแปรตามเวลา
           5)   เข้าใจและอธิบายถึงที่มาของสมการแมกซ์เวลล์
           6)   มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 
ศึกษาเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิเล็กตริก คาปาซิแตนซ์ การพาและการนำกระแส สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการแมกซ์เวลล์
Study of static magnetic electric fields, conductor and dielectric,
capacitance, convection and conduction, static magnetic, magnetic
electric field time varying, Maxwell’s equation.
อาจารย์ประจำรายวิชาประกาศเวลาให้คำปรึกษา ที่บอร์ดหน้าห้องพัก อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของส่วนบุคคล การรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ในการอยู่ร่วมกับเพื่อนทั้งในห้องเรียนและที่บ้าน มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 1.2.1    สอดแทรกในการบรรยาย
       1.2.2    กำหนดให้นักศึกษาทำรายงานเป็นกลุ่มเพื่อฝึกร่วมมือและการทำงานเป็นทีม
ส่งงานที่มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   การแต่งกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลจากการทำงานกลุ่ม
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย และการทุจริตในการสอบ
           2.1.1 มีความรู้เข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อ และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
           2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเทชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
 
           2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
           2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
           2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
            บรรยาย และซักถาม ตัวอย่างการคำนวณ และกำหนดโจทย์การบ้าน
สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน, ตรวจสอบกระบวนการคิดจากโจทย์การบ้านและผลของงานที่มอบหมาย
 3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี  
 3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปกระเด็นปัญหาและความต้องการ
 3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
 3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
บรรยาย ซักถามจากตัวอย่างโจทย์ และกำหนดโจทย์การบ้าน
 3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2  ตรวจสอบกระบวนการคิดของนักศึกษาจากโจทย์การบ้านและผลของชิ้นงาน
            4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
            4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
            4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
            4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
            4.1.5  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
กำหนดให้นักศึกษาทำรายงาน หรืองานที่มอบหมาย
ประเมินจากผลการทำรายงานหรืองานที่มอบหมาย
            5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
           5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
           5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
           5.1.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
           5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
บรรยาย และกำหนดโจทย์การบ้านที่ต้องอาศัยทักษะการคำนวณและทักษะการคนคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาระสนเทศ
ตรวจสอบกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนาของนักศึกษาจากงานที่มอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม โดยการสังเกต ทุกครั้ง 10%
2 ความรู้ การสอบ 7 และ 15 30%
3 ทักษะทางปัญญา การสอบ 7 และ 15 40%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ ตรวจสอบรายงานกลุ่ม 6, 14 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบงานที่มอบหมาย 7, 15 10%
“คลื่น และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า”, เวช  วิเวก, เอกสารประกอบการสอน, 2005. “Field and Wave Electromagnetics”, David K. Cheng, Addison-Wesley., 1990. “สนามแม่เหล็กไฟฟ้า”, มงคล  ทองสงคราม, 2536.

     4. “สนามแม่เหล็กไฟฟ้า”, พิเชษฐ  เหมยคำ, เอกสารประกอบการสอน, 2559.