ไมโครคอนโทรลเลอร์

Microcontroller

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี๋ยวกับหลักการและโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์การจัตสรรหน่วยความจำและการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ทางอินพุตและเอาต์ทุต การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุม การตรวจสอบแก้ใขโปรแกรม การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม
Study and Practice of theory and architecture of the microcontroller.
Memory allocation and interface to the input and output devices,
Programming for control to correct the programn, Applications
microcontroller to control.
-
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและโครงสร้างสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์การจัดสรรหน่วยความจำและการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์ทางอินพุตและเอาท์พุต การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุม การตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรม การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวิจัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบทำงานกลุ่ม รู้หน้าที่แบ่งงานกันทำ มีความซื่อสัตย์ ไม่กระทำทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้าน ทรอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
(1) ประเมินจากการตรวเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามที่กำหนด ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวิจัยและพร้อมเพียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความรับผิดชอบหลัก
2.
ความรับผิดชอบรอง
1) 
4)
5)
 
ความรับผิดชอบรอง
1)
3)
5)
ความรับผิดชอบรอง
4)
ความรับผิดชอบรอง
1)
2)
5)
ความรับผิดชอบหลัก
2.
ความรับผิดชอบรอง
1)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล