กลศาสตร์วัสดุ

Mechanics of Materials

ศึกษาพื้นฐานโดยทั่วไปของวัสดุเมื่อถูกแรงดึง แรงอัด และแรงเฉือน ความเค้นและความเครียด กฎของฮุค ความเค้นที่เกิดเนื่องจากอุณหภูมิ ความเค้นที่เกิดในภาชนะความดัน ความเค้นที่เกิดในงานเชื่อม หมุดย้ำ เพลาส่งกำลัง และคาน ระยะแอ่นตัวของคานทั่วไป และคานที่ไม่สามารถหาค่าได้ทางสถิตย์ศาสตร์ เสา ตลอดจนการวิเคราะห์ความเค้น ความเครียด และความเค้นผสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1) Mechanics of Materials R.C. Hibeller
2) ความแข็งแรงของวัสดุ ชนะ กสิภาร์
๑) มอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนทำความเเข้าใจในแต่ละบท ให้คะแนนตามจำนวนการส่งเป็นคะแนนส่วนของงานมอบหมาย
๒) มอบไฟล์ตำรา และเฉลยแบบฝึกหัดผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษาด้วยตนเอง
๓)สอบกลางภาคและปลายภาค ครั้งละ ๓๕ คะแนน
๔) คะแนนจิตพิสัยจากความสนใจในการเข้าชั้นเรียน