กระบวนการทางชีวภาพ

Biological Processes

เพื่อทราบถึงกระบวนการอุตสากรรมเกษตรที่เลือกสรรแล้ว เข้าใจถึงแผนผังกระบวนการ เทคนิคที่ใช้ในการเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กระบวนการผลิต
วิชาใหม่ในการจัดการเรียนการสอนของเขตพื้นที่น่าน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการอุตสากรรมเกษตรที่เลือกสรรแล้ว เข้าใจถึงแผนผังกระบวนการ เทคนิคที่ใช้ในการเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ และปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กระบวนการผลิต
2 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล