ธุรกิจแปรรูปน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม

Milk and Dairy Processing Business

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปและการเทคโนโลยีการผลิตน้ำนมตั้งแต่การรับน้ำนมดิบจนได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม โยเกิร์ต ครีม เนย เนยแข็ง และผลิตภัณฑ์ของหวานจากนมแช่แข็ง  การประกันและควบคุมคุณภาพ  แนวทางการประกอบธุรกิจ การตลาด และกรณีศึกษาเกี่ยวข้องกับธุรกิจและบริการน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม Study and practice on processing and technologies for fluid milk production. The study provides details of milk production from receiving to various types of processed milk products such as fluid milk, yogurt, cream, butter, cheese, and frozen dairy desserts together with quality assurance, quality control, guideline for business operation, product marketing and case studies related to milk and dairy business and services.
1 ชั่วโมง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1
1 BSCFT315 ธุรกิจแปรรูปน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล