น้ำนมและผลิตภัณฑ์

Milk and Milk Products

1.1  สามารถอธิบาย คุณสมบัติ และองค์ประกอบของน้ำนมได้
1.2  สามารถอธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ เคมี และจุลชีววิทยาของนม และองค์ประกอบของนมได้
1.3  สามารถตรวจสอบคุณภาพ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมได้
1.4  สามารถแปรรูป และเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ ได้
1.5  สามารถเลือกใช้ส่วนเหลือทิ้งจากการแปรรูปนม มาใช้ประโยชน์ได้
เนื่องจากเป็นวิชาที่เปิดใหม่ยังเคยเปิดสอน 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบ คุณภาพและการตรวจคุณภาพน้ำนม การฆ่าเชื้อเพื่อถนอมและรักษาคุณภาพ  ผลิตภัณฑ์จากน้ำนม กฎหมายเกี่ยวกับอาหารนมและผลิตภัณฑ์ การจัดการของเสียจากระบบการแปรรูปน้ำนม
1
š1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
š1.2 แสดงออกอย่างสม่ำเสมอถึงความซื่อสัตย์สุจริต
1. มีการลงชื่อเข้าเรียน โดยเน้นการตรงต่อเวลา และการแต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นรายบุคคล และกลุ่ม โดยฝึกความรับผิดชอบในการทำงาน โดยฝึกให้รู้หน้าที่การเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม
3. สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ไม่กระทำการทุจริตยกตัวอย่างเช่น การสอบหรือลอกการบ้านผู้อื่น
4. สอนโดยสอดแทรก เรื่องคุณธรรม และจริยธรรม ของการใช้สารเคมี หรือสารเจือปนในอุตสาหกรรมนม กฎหมาย มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม โดยตระหนักถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ
1. จากการสังเกต ความตรงต่อเวลาของนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน และจากรายงานที่มีการส่งตรงเวลาตามระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย
2. ประเมินจากการสังเกต และสอบถามสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายงาน จากการสอบถามถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและสังเกต จากกระบวนการทำงานตั้งแต่งวางแผนแบ่งงาน เก็บข้อมูล จัดทำ นำเสนอ และการตอบคำถาม
3. ประเมินจากจำนวนครั้งที่นักศึกษาทีถูกร้องเรียนเรื่องการกระทำทุจริต
˜2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปรายโดยเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม
3. สอนปฏิบัติโดยให้นักศึกษาฝึกการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการทดลองจัดให้มีจัดทำรายงานหลังจากทำปฏิบัติการเป็นรายบุคคล
4. ระหว่างการสอนมีการตั้งหัวข้อคำถามกรณีศึกษา พร้อมทั้งให้นักศึกษานำเสนอ และมีการตอบข้อซักถามภายในชั้นเรียน
1. ประเมินจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
2. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
š3.1 มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหา หรืองานอื่นๆ โดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำ
1. สอนโดยให้นักศึกษาฝึกทักษะในภาคปฏิบัติการวิเคราะห์ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์นม โดยให้นักศึกษาต้องปฏิบัติจริงทุกคน
1. ประเมินจากการสังเกตความถูกต้องระหว่างการปฏิบัติของนักศึกษา
2. ประเมินจากการทดสอบภาคปฏิบัติ
4.1  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง และรับผิดชอบในงานกลุ่ม
š4.2  สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. มอบหมายให้งานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม ให้อิสระนักศึกษาในการกำหนดหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการเตรียมงาน ระหว่างการทำงาน หรือกิจกรรมในชั้นเรียน
š5.1 สามารถระบุและนำเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
1. สอนให้นักศึกษาใช้  Power point หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อนำเสนอผลงาน
1. ประเมินจากการสรุปประเด็นของนักศึกษา ลำดับหัวข้อการนำเสนอ
2. ประเมินจากการตอบคำถามของนักศึกษา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 3 1 1 2 1
1 BSCAG227 น้ำนมและผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 1.2 - จำนวนครั้งการเข้าเรียนต้องเกิน 80% - การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน - คะแนนกิจกรรมส่วนมหาวิทยาลัย 1-8 และ 10-16 10%
2 2.1 2.2 3.1 - การสอบกลางภาค - การสอบปลายภาค 9 16 50%
3 4.1 4.2 - กิจกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นม การบริการวิชาการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม ของนักศึกษา 16 15
4 5.1 - รายงานการปฏิบัติการ 1-14 25%
4 5.1 - รายงานการปฏิบัติการ 1-14 25%
Robinson, R. K. (2012). Modern Dairy Technology: Volume 2 Advances in Milk Products. Springer Science & Business Media.
Walstra, P. (2013). Dairy technology: principles of milk properties and processes. CRC Press.
นิธิยา  รัตนาปนนท์. (2557). เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส์. กรุงเทพฯ. 206 หน้า.
www.fda.moph.go.th
http://www.fda.gov
www.sciencedirect.com
www.ift.org/cms
www.thaifoodscience.com
www.fostat.org/index.php
www.foodsciencetoday.com
www.nfi.or.th/index.asp
www.foodfocusthailand.com/home.ph
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
การสอนถูกประเมินโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาประเมินผ่านระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย และผู้สอนประเมินโดยการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
การสอนถูกปรับปรุงโดยนำข้อมูลด้านวิชาจากที่เป็นข้อมูลใหม่ ข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จากงานวิจัยข้อมูลจากการฝึกอบรมต่าง ข้อมูลที่นักศึกษาประเมิน ข้อมูลจาก มคอ.5 จากปีการศึกษาที่ผ่านมาและคำแนะนำจากอาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์การสอนรายวิชาเทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์ มาปรับปรุงเนื้อหา บทปฏิบัติการ และวิธีการสอนให้สามารถสอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา ความรู้ที่เปลี่ยนไปให้ดียิ่งขึ้น
 คณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนและระดับขั้นคะแนน โดยการสุ่มรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินการจากนักศึกษา คะแนนสอบของนักศึกษา สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา และปัญหาที่นักศึกษาเข้าปรึกษากับอาจารย์ โดยอาจารย์ผู้สอนนำข้อมูลดังกล่าวเข้าขอคำปรึกษาภายในที่ประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรท่านอื่นๆ เพื่อร่วมกันแนะนำแนวทาง วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหา อีกทั้งยังนำข้อมูลดังกล่าวไปทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้  หากมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการจะนำเสนอในที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป